Lê Na

Ngày tháng năm sinh: 1983

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: Từ 2016 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật Hiến pháp

Tiến sĩ Luật Kinh tế

Đề tài NCKH  (đã nghiệm thu)

  1. Chủ nhiệm đề tài: Quản trị Doanh nghiệp nhà nước theo Pháp luật hiện hành – Thực trạng và giải pháp (Đề tài cấp Trường)

Bài viết:

 

  1. Lê Na (2014), Đánh giá các nhân tố ảnh hưởng đến mức độ thỏa mãn của khách hàng tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn SCB – chi nhánh Nghệ An, Tạp chí Kinh tế và dự báo, 12/2014;
  2. Lê Na (2016), Sự thay đổi của doanh nghiệp nhà nước từ Luật doanh nghiệp 2014, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 3/2016;
  3. Lê Na (2016), Luật doanh nghiệp 2014 và vấn đề bình đẳng giữa doanh nghiệp nhà nước với các loại hình doanh nghiệp khác, Tạp chí Toà án Nhân dân, 4/2016;
  4. Lê Na (2017), Tái cơ cấu nền kinh tế – góc nhìn từ khu vực doanh nghiệp nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo “Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho TP. HCM”, 5/2017;
  5. Lê Na (2017), Quản trị doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam hiện nay, Tạp chí Phát triển và hội nhập UEF, 7-10/2017;
  6. Lê Na (2017), Tái cấu trúc doanh nghiệp nhà nước theo pháp luật Việt Nam hiện hành, Tạp chí Toà án Nhân dân, 12/2017;
  7. Le Na – Hoang Mi (2018), Assessment of legal framework for state-owned enterprises and making suggestions, Tạp chí Công thương, 5/2018;
  8. Le Na (2018), The law on transparency, supervision in governancing Vietnamese enterprises and international, Tạp chí Công thương, 7/2018;