Nguyễn Ngọc Duy Mỹ

Ngày tháng năm sinh: 16/08/1976

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: từ 1998 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật Quốc tế

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Công pháp quốc tế, Luật Sở hữu trí tuệ