Nguyễn Thị Anh

Ngày tháng năm sinh: 24/4/1982

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: 2006 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật Kinh tế

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật đất đai và môi trường

Tiến sĩ Luật học, Đại học quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Đề tài NCKH (đã nghiệm thu):

 Tên đề tài:            Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước đối với bán hàng đa cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu cấp trường,  Chủ nhiệm, đã nghiệm thu năm 2011.

Giáo trình, sách đã công bố:

  • Thành viên: Giáo trình Luật đất đai, Trường Đại học kinh tế TP.HCM, 2012, Chủ biên: TS Phạm Duy Nghĩa;

Số bài báo khoa học:

Nguyen Thi Anh (2017), “Public participation in Environmental Impact Assessment – A comparison between Vietnam and Japan”, The 13th AsLEA International Annual Conference, 22-23 June 2017, University of Economics Ho Chi Minh City, Vietnam

Nguyen Thi Anh (2016), “Promoting Transparency and Accountability Through Public Participation in Vietnam’s EIA Process”, Volume III, Environment, Law and Society Journal (ELSJ), India. ISBN: 978-93-5035-866-5

Nguyen Thi Anh (2015), “Environmental impact assessment for sustainable development through public participation in Vietnam”, Proceeding of International Conference on Business 2015: Corporate Social Responsibility & Sustainable Business Development, HCMC, Vietnam, 27 November 2015. ISBN: 9786047337569

Nguyễn Thị Anh (2014), “Thanh toán bằng Bitcoin – Nên hay không?”, Tạp chí Doanh nhân và pháp luật, Số tháng 3 năm 2014.

Nguyễn Thị Anh (2013), “Năng lực và trách nhiệm của chủ đầu tư và hội đồng thẩm định, phê duyệt trong báo cáo đánh giá tác động môi trường”. Hội thảo Tăng Trưởng Xanh, Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh.

Nguyễn Thị Anh (2012), “Phân biệt các khái niệm PPP, PSP và tư nhân hóa”. (Hội thảo Hợp tác công tư – Khoa Luật Kinh tế và DAAD.