Viên Thế Giang

Ngày tháng năm sinh: 15/03/1980

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: Từ 2004 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật & Phát triển

Môn học đảm nhiệm: Luật Kinh doanh, Luật Hành chính, Luật Tài chính

Đề tài nghiên cứu khoa học đã nghiệm thu

Tên đề tài: Pháp luật về bảo đảm tiền vay bằng quyền sử dụng đất thực tiễn tại các ngân hàng thương mại Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Đại học Huế, nghiệm thu năm 2016. Tư cách tham gia: Chủ nhiệm đề tài.

Tên đề tài: Pháp luật về quản lý và kinh doanh vàng ở Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Học viện Ngân hàng, nghiệm thu 2012. Tư cách tham gia: Thư ký khoa học.

Tên đề tài: Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Học viện Ngân hàng, nghiệm thu 2011. Tư cách tham gia: Chủ nhiệm đề tài.

Tên đề tài: Pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Học viện Ngân hàng, nghiệm thu 2010. Tư cách tham gia: Thư ký khoa học.

Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật cạnh tranh ngân hàng trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế. Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở Học viện Ngân hàng, nghiệm thu 2010. Tư cách tham gia: Chủ nhiệm đề tài.

Giáo trình, sách đã công bố

Giáo trình chuẩn cấp trường: Viết chung với các tác giả khác: 01

Giáo trình Luật Thương mại quốc tế, Nxb. Đại học Huế, 2015.

Sách: 03 (viết chung với các tác giả khác)

 1. Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang (Đồng chủ biên), Pháp luật về giám sát tài chính ở Việt Nam một số vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2013, Tái bản 2015.
 2. Đoàn Đức Lương, Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Pháp luật về giao dịch bảo đảm trong hoạt động cấp tín dụng ở Việt Nam, sách chuyên khảo, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2015.
 3. Tập thể tác giả, Ổn định kinh tế vĩ mô cần một chiến lược dài hạn, Tủ sách trí thức doanh nhân, Viên Thế Giang viết Chương 6 “Đổi mới hệ thống giám sát tài chính Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển thị trường tài chính Việt Nam”, từ trang 57 đến trang 78, Nxb. Thanh niên và Công ty cổ phần tri thức doanh nghiệp quốc tế, Hà Nội, 2011.

Bài báo khoa học

Bài đăng tạp chí khoa học

 1. Viên Thế Giang, Những vấn đề đặt ra khi thực thi chính sách, pháp luật về cải cách doanh nghiệp nhà nước, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 1+2, tháng 1/2017.
 2. Viên Thế Giang, Sự tham gia của Ngân hàng Nhà nước trong hoạt động sáp nhập tổ chức tín dụng ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21, tháng 11/2016.
 3. Viên Thế Giang, Vai trò của đạo đức kinh doanh trong việc xác định tính không lành mạnh của hành vi cạnh tranh của các ngân hàng thương mại, Tạp chí Pháp luật và Phát triển số 7/2016.
 4. Viên Thế Giang, Tài sản bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự thực trạng pháp luật và định hướng sửa đổi, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4/2015.
 5. Viên Thế Giang, Các quy định về bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong hoạt động cấp tín dụng, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 2/2015.
 6. Viên Thế Giang, Pháp luật về kiểm soát hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 11/2014.
 7. Viên Thế Giang, Quản lý nhà nước đối với hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 7/2014.
 8. Viên Thế Giang, Lê Tuấn Tú, Trách nhiệm bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng của các Hiệp hội nghề nghiệp, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật số 2/2014.
 9. Viên Thế Giang, Pháp luật về giám sát thị trường chứng khoán thực trạng và phương hướng hoàn thiện, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1 (309)/2014, tr.46-56,84.
 10. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 – Những nội dung cơ bản và giải pháp tổ chức thực hiện, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 8/2013.
 11. Viên Thế Giang, Bùi Hữu Toàn, Xây dựng bộ quy tắc đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam: Thực trạng và một vài khuyến nghị, Tạp chí Ngân hàng số 23/2013, tr.33-41.
 12. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Kiểm soát hành vi sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 18/2013, tr.41-46.
 13. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở Việt Nam, Tạp chí ngân hàng số 15/2013, tr.34-39.
 14. Viên Thế Giang, Trách nhiệm xã hội của ngân hàng thương mại – giải pháp chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, Nghiên cứu Lập pháp số 24(256), tháng 12/2013, tr.36-42.
 15. Viên Thế Giang, Hoàn thiện pháp luật quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15(247)/tháng 8/2013, tr.53-59.
 16. Viên Thế Giang, Chế độ kinh tế trong Hiến pháp phải bảo đảm nền kinh tế vận hành hiệu quả và dựa trên nền tảng quyền con người, Nghiên cứu Lập pháp số 9(241)/tháng 5/2013, tr.21-26.
 17. Viên Thế Giang, Định hướng xây dựng pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam, Dân chủ và Pháp luật số 9(258)/2013, tr.22-27.
 18. Viên Thế Giang, Pháp luật điều chỉnh hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam, Nhà nước và Pháp luật số 7 (303)/2013, tr.42-50.
 19. Viên Thế Giang, Quảng cáo nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam hiện nay, Nhà nước và pháp luật số 2(298)/2013, tr.73-79.
 20. Viên Thế Giang, Trách nhiệm hình sự đối với tội phạm chứng khoán ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Tòa án nhân dân số 3/2013.
 21. Viên Thế Giang, Tội sử dụng thông tin nội bộ để mua bán chứng khoán theo quy định của Bộ luật hình sự sửa đổi, Tạp chí Tòa án nhân dân số 18/2012.
 22. Viên Thế Giang, Hoàn thiện pháp luật về hành vi cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 15, tháng 8/2012.
 23. Viên Thế Giang, Đỗ Thị Minh Phượng, Về hiện trạng đạo đức kinh doanh ở Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 7/2012.
 24. Viên Thế Giang, Hình thành hệ thống tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam nhìn từ góc độ pháp lý, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 7/2012.
 25. Viên Thế Giang, Tội cố ý công bố thông tin sai lệch hoặc che giấu sự thật trong hoạt động chứng khoán theo quy định của Bộ luật hình sự sửa đổi, Tạp chí Tòa án nhân dân số 11, tháng 6/2012.
 26. Viên Thế Giang, Bất cập trong thẩm quyền giám sát ngân hàng ở Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số tháng 5/2012.
 27. Viên Thế Giang, Về chức năng giám sát của tổ chức bảo hiểm tiền gửi hiện nay, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 10, tháng 5/2012.
 28. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Hệ quả từ việc gia hạn tăng vốn pháp định của các tổ chức tín dụng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, số 8, tháng 4/2012.
 29. Viên Thế Giang, Giải pháp phòng ngừa rủi ro đạo đức trong kinh doanh ngân hàng, Tạp chí Ngân hàng số 4, tháng 2/2012.
 30. Viên Thế Giang, Đỗ Thị Minh Phượng, Tội phạm trong lĩnh vực chứng khoán ở Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 3/2012.
 31. Viên Thế Giang, Bùi Hữu Toàn, Hợp nhất, sáp nhập, mua lại tổ chức tín dụng – giải pháp tái cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo ngân hàng số 1+2/2012.
 32. Viên Thế Giang, Định hướng hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam hiện nay, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 1/2012.
 33. Viên Thế Giang, Nhận diện nguy cơ vi phạm đạo đức kinh doanh trong lĩnh vực ngân hàng ở Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 23, tháng 12/2011.
 34. Viên Thế Giang, Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 17 tháng 9 năm 2011.
 35. Viên Thế Giang, Phát triển tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số tháng 8 năm 2011.
 36. Viên Thế Giang, Một số ý kiến về cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng ở Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 15, tháng 8 năm 2011.
 37. Võ Thị Mỹ Hương, Viên Thế Giang, Bàn về quyết định gia hạn tăng vốn pháp định của các tổ chức tín dụng Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 14, tháng 7 năm 2011.
 38. Một số vấn đề pháp lý cần quan tâm khi lựa chọn mô hình giám sát tài chính ở Việt Nam, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 6 năm 2011.
 39. Viên Thế Giang, Đổi mới tổ chức và hoạt động của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Tạp chí Công nghệ ngân hàng số 4 năm 2011.
 40. Viên Thế Giang, Lựa chọn mô hình giám sát tài chính ở Việt Nam: Cần nâng cao vị thế của Ủy ban Giám sát tài chính quốc gia, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 190, tháng 3 năm 2011.
 41. Viên Thế Giang, Giám sát ngân hàng theo Luật Ngân hàng Nhà nước 2010, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 3 năm 2011.
 42. Viên Thế Giang, Quyền quản lý lao động và giải pháp hoàn thiện pháp luật về quản lý nhà nước về lao động, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 18 tháng 9 năm 2010.
 43. Viên Thế Giang, Tăng vốn điều lệ – Cơ hội để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 7 năm 2010.
 44. Viên Thế Giang, Tập trung kinh tế – Giải pháp đáp ứng yêu cầu tăng vốn pháp định của ngân hàng thương mại Vệt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 13, tháng 7 năm 2010.
 45. Viên Thế Giang, Nâng cao hiệu lực của pháp luật cạnh tranh đối với các tổ chức tín dụng Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 5 năm 2010.
 46. Viên Thế Giang, Vai trò của nguồn thông tin trong quản lý và đầu tư chứng khoán, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 9 năm 2009.
 47. Viên Thế Giang, Vấn đề cạnh tranh của các tổ chức tín dụng trong Dự thảo Luật các tổ chức tín dụng, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 15 tháng 8 năm 2009.
 48. Viên Thế Giang, Các yếu tố ảnh hưởng đến việc phát triển thương hiệu của các ngân hàng thương mại Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 14 năm 2009.
 49. Viên Thế Giang, Ngân hàng 100% vốn nước ngoài – chủ thể cung ứng dịch vụ ngân hàng mới trên thị trường ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 8/2009.
 50. Viên Thế Giang, Các nhân tố tác động đến hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 10/2008.
 51. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Thực trạng pháp luật quỹ đầu tư chứng khoán ở Việt Nam, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 7 năm 2009.
 52. Viên Thế Giang, Pháp luật cạnh tranh ngân hàng – Nhân tố bảo đảm sự phát triển bền vững của hệ thống ngân hàng Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 6/2009.
 53. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Phát triển Quỹ đầu tư chứng khoán trên thị trường chứng khoán Việt Nam , Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 3 năm 2009.
 54. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Quỹ đầu tư chứng khoán – mô hình thích hợp để các nhà đầu tư nhỏ tham gia thị trường chứng khoán, Tạp chí Ngân hàng số 18 tháng 9 năm 2008.
 55. Hương Giang, Nhận diện rủi ro thông tin trong hoạt động đầu tư chứng khoán, Tạp chí Ngân hàng số 21 tháng 11 năm 2008.
 56. Viên Thế Giang, Rủi ro thông tin trong hoạt động đầu tư chứng khoán, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 8/2008.
 57. Viên Thế Giang, Minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng số 13 tháng 7 năm 2008.
 58. Viên Thế Giang, Vai trò của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong việc giám sát hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 6/2008.
 59. Viên Thế Giang, Pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng Việt Nam từ nhận thức tới thực thi còn nhiều thử thách, Tạp chí Công nghệ ngân hàng số 5/2008.
 60. Viên Thế Giang, Hoàn thiện pháp luật về cạnh tranh của các tổ chức có hoạt động ngân hàng trong điều kiện hội nhập quốc tế nhìn từ các bất cập và yêu cầu, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 4 năm 2008.
 61. Viên Thế Giang, Hoạt động công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 1+2/2008.
 62. Viên Thế Giang, Thông tin trên thị trường chứng khoán: Những điều cần lưu ý, Tạp chí Công nghệ ngân hàng số 12/2007.
 63. Viên Thế Giang, Luật Quản lý thuế 2006: Những nội dung cơ bản và giải pháp tổ chức thực hiện, Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 12/2007.
 64. Viên Thế Giang, Phương châm giáo dục lấy người học làm trung tâm và các yêu cầu đặt ra đối với người thầy, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 11/2007.
 65. Viên Thế Giang, Hoàn thiện pháp luật cạnh tranh ngân hàng trong điều kiện thực thi các cam kết quốc tế, Tạp chí Luật học số 11/2007.
 66. Viên Thế Giang, Bàn về pháp luật cạnh tranh ngân hàng, Tạp chí Công nghệ ngân hàng số 9/2007.
 67. Viên Thế Giang, Phát triển bền vững hoạt động ngân hàng nhìn từ các hành vi vi phạm pháp luật ngân hàng, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 7/2007.
 68. Viên Thế Giang, Áp dụng phương pháp tình huống trong giảng dạy môn Luật kinh tế tại Học viện Ngân hàng Phân viện Phú Yên, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 5/2007.
 69. Viên Thế Giang, Xây dựng tập đoàn tài chính ngân hàng – Cần cẩn trọng, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 5+6/2007.
 70. Viên Thế Giang, Nhận diện hoạt động cạnh tranh ngân hàng, Tạp chí Công nghệ Ngân hàng số 3+4/2007.
 71. Viên Thế Giang, Xây dựng tập đoàn tài chính ngân hàng nhìn từ góc độ pháp lý, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 3/2007.
 72. Viên Thế Giang, Xây dựng chính sách cạnh tranh đối với hoạt động ngân hàng, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 8/2006.
 73. Viên Thế Giang, Áp dụng Luật cạnh tranh đối với hoạt động của các TCTD trong giai đoạn hiện nay, Tạp chí Ngân hàng số 16/2006.
 74. Viên Thế Giang, Một số quan điểm về sửa đổi Luật các TCTD, Tạp chí Ngân hàng số 12/2006.
 75. Viên Thế Giang, Pháp luật về dịch vụ ngân hàng Việt Nam trong mối tương quan với pháp luật ngân hàng quốc tế, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 6/2006.
 76. Viên Thế Giang, Tác động của Luật cạnh tranh đối với hoạt động của các TCTD, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 3/2006.
 77. Viên Thế Giang, Dấu hiệu pháp lý xác định tổ chức tín dụng lâm vào tình trạng phá sản, Tạp chí Ngân hàng số 12/2005.
 78. Viên Thế Giang, Giải quyết tranh chấp kinh doanh thương mại theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2004, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 12/2005.
 79. Viên Thế Giang, Lê Trần Duy Thư, Môi trường pháp lý cho tổ chức và hoạt động của các TCTD trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, Tạp chí Ngân hàng số 11/2005.
 80. Viên Thế Giang, Dấu hiệu lâm vào tình trạng phá sản đối với TCTD, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 7/2005.
 81. Viên Thế Giang, Hoàn thiện pháp luật về Quỹ tín dụng nhân dân – Giải pháp nâng cao hiệu quả của Quỹ tín dụng nhân dân, Tạp chí Ngân hàng số 5/2005.
 82. Viên Thế Giang, Sử dụng phương pháp tình huống trong việc giảng dạy môn Luật kinh tế tại các trường không chuyên luật, Tạp chí Khoa học và Đào tạo Ngân hàng số 4/2005.
 83. Viên Thế Giang, Một số vấn đề về áp dụng Luật phá sản 2004 đối với các TCTD, Tạp chí Ngân hàng số 2/2005.
 84. Viên Thế Giang, Cổ phần hoá Ngân hàng thương mại nhà nước nhìn từ góc độ pháp lý, Tạp chí Ngân hàng số chuyên đề về Cổ phần hoá Ngân hàng thương mại nhà nước năm 2004.
 85. Viên Thế Giang, Một số suy nghĩ về Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các TCTD năm 1997, Tạp chí Ngân hàng số 10/2004.
 86. Viên Thế Giang, Định hướng phát triển Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở theo tinh thần Luật Hợp tác xã 2003, Tạp chí Ngân hàng số chuyên đề về Quỹ tín dụng nhân dân năm 2004.

Bài đăng hội thảo trong nước

 1. Viên Thế Giang, Pháp luật về xây dựng và quản lý tập đoàn tài chính ngân hàng ở Việt Nam: Thực trạng và phương hướng hoàn thiện, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Xây dựng và quản lý tâp doàn tài chính ở Việt Nam” do trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 5/2017, Nxb. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2017, tr.11-20 (Mã số ISBN: 978-604-922-492-8).
 2. Viên Thế Giang, Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và phát triển bền vững của doanh nghiệp từ thực tiễn pháp luật Việt Nam, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp 2017” do Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 4/2017, Nxb. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017, tr.231-244, (Mã số ISBN: 978-604-73-5181-7).
 3. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Chuyển đổi nền kinh tế sang phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam nhìn từ góc độ chính sách, pháp luật, Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Bức tranh kinh tế dành cho doanh nghiệp 2017” do Trường Đại học Kinh tế – Luật thuộc Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 4/2017, Nxb. Đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, 2017, tr.190-203, (Mã số ISBN: 978-604-73-5181-7).
 4. Viên Thế Giang, Cải cách doanh nghiệp nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng môi trường minh bạch, công bằng, hội nhập: Khuôn khổ chính sách, pháp luật và một vài khuyên nghị, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Những vấn đề pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam trong hội nhập TPP” do Trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, Nxb. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr.162-189.
 5. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Nguồn tài chính cho phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Vai trò của hệ thống ngân hàng trong phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” do Trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức, Nxb. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr.146-162.
 6. Viên Thế Giang, Hoàn thiện pháp luật về cấp tín dụng đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Vai trò của hệ thống ngân hàng trong phát triển kinh tế xanh ở Việt Nam” do Trường Đại học ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh và Hiệp hội ngân hàng Việt Nam tổ chức, Nxb. Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh, 2016, tr.91-104.
 7. Viên Thế Giang, Bảo đảm tính thống nhất trong quá trình sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh bất động sản, in trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Pháp luật điều chỉnh hoạt động kinh doanh bất động sản – những hạn chế, bất cập và giải pháp hoàn thiệndo trường Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 3/2014, tr.65-76.
 8. Viên Thế Giang, Quyền riêng tư của trẻ em: Quan niệm và thực trạng pháp luật Việt Nam trong Kỷ yếu Hội thảo khoa học “Nâng cao nhận thức bảo vệ quyền riêng tư của trẻ emdo Trung tâm phát triển cộng đồng và công tác xã hội (CODES) tổ chức tháng 8/2013 tại tỉnh Thừa Thiên Huế.
 9. Viên Thế Giang, Pháp luật phá sản tổ chức tín dụng trong điều kiện cạnh tranh và thực thi các cam kết quốc tế trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học “Hoàn thiện luật ngân hàng – Những đòi hỏi từ hội nhập quốc tế” do Tạp chí Công nghệ ngân hàng, Trường Đại học Ngân hàng thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tháng 11/2007, Nxb Lao động xã hội năm 2007.

Bài đăng Hội thảo quốc tế

 1. Guarantee the Independence Of the Central Bank in Vietnam Via Approach Law and Regulation, THE 6th INTERNATIONAL CONFERENCE ON SCIENCES AND SOCIAL SCIENCES 2016, 22-23, September, 2016 at Rajabhat Maha Sarakham University, Kingdom of Thailand, pp.681-685.
 2. Viên Thế Giang, Võ Thị Mỹ Hương, Can thiệp không phù hợp của cơ quan nhà nước vào thị trường nguy cơ của quá trình phát triển và hội nhập: Nghiên cứu thực tiễn thị trường ngân hàng Việt Nam, in trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”, Tập 1 do Trường Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Trường Cao đẳng Thương mại và Institute of Shipping Economics and Logistics tổ chức tháng 11/2013 tại Hà Nội, Nxb. Thống Kê, Hà Nội, tr.540-550.
 3. Viên Thế Giang, Pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng – công cụ bảo đảm phát triển bền vững thị trường ngân hàng trong hội nhập quốc tế, in trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Hội nhập: Thành tựu và những vấn đề đặt ra”, Tập 1 do Trường Đại học Thương mại, Trường Cao đẳng Kinh tế đối ngoại, Trường Cao đẳng Thương mại và Institute of Shipping Economics and Logistics tổ chức tháng 11/2013 tại Hà Nội, Nxb. Thống Kê, Hà Nội, tr.131-142.
 4. Viên Thế Giang, Chống cạnh tranh không lành mạnh trong hoạt động ngân hàng của các ngân hàng thương mại trong điều kiện mở cửa thị trường dịch vụ ngân hàng, trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Hội nhập: Hợp tác và Cạnh tranh”, Tập 2 do Trường Đại học Thương mại và Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại tổ chức tháng 12/2012, Nxb. Thống kê, Hà Nội.
 5. Viên Thế Giang, Xác lập nền tảng đạo đức kinh doanh trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam, trong Kỷ yếu Hội thảo Khoa học quốc tế “Hội nhập: Hợp tác và Cạnh tranh”, Tập 2 do Trường Đại học Thương mại và Trường Cao đẳng kinh tế đối ngoại tổ chức tháng 12/2011, Nxb. Thống kê, Hà Nội, 2011, tr. 570 – tr. 581.
 6. Viên Thế Giang, Hợp nhất, sáp nhập, mua lại tổ chức tín dụng – giải pháp ứng phó với khủng hoảng tài chính và hội nhập kinh tế quốc tế, trong Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế “Khủng hoảng kinh tế thế giới và giải pháp cho ngành tài chính ngân hàng Việt Nam” do Học viện Ngân hàng phối hợp với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Đại học Birmingham Vương Quốc Anh tổ chức ngày 29 tháng 06 năm 2009 tại Hà Nội, Nxb Thống kê năm 2009.

 

Học viên cao học đã hướng dẫn: 05

STT Họ và tên học viên Tên Luận văn Cơ sở đào tạo Năm bảo vệ
1 Hoàng Văn Khơi Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm nông sản ở Việt Nam Trường Đại học Luật – Đại học Huế 2016
2 Phạm Công Danh Pháp luật về bảo vệ quyền lợi người gửi tiền ở Việt Nam Trường Đại học Luật – Đại học Huế 2016
3 Trương Hữu Hậu Pháp luật về sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam Trường Đại học Luật – Đại học Huế 2016
4 Văn Thị Diệu Hương Pháp luật về giải quyết tranh chấp môi trường bằng tòa án nhân dân ở Việt Nam Trường Đại học Luật – Đại học Huế 2016
5 Nguyễn Trung Kiên Thực thi pháp luật quản trị công ty đối với các ngân hàng thương mại cổ phần ở Việt Nam Trường Đại học Luật – Đại học Huế 2017