Võ Trí Hảo

Ngày tháng năm sinh: 05/01/1977

Chức danh: : Trưởng khoa

Thâm niên giảng dạy: Từ 2008 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật hiến pháp, Xây dựng văn bản pháp luật

Tiến sỹ luật học tại Đại học Tự do Berlin (Freie Universität Berlin) – Đức

Đề tài NCKH (đã nghiệm thu):

  1. Tên đề tàiCác hệ thống tài phán hiến pháp trên thế giới – Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam (Tư cách tham gia: Chủ nhiệm), Đề tài nghiên cứu cấp bộ, Mã số: , đã nghiệm thu  20.12.2006.
  2. Tên đề tài:  Nâng cao hiệu quả quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật Việt Nam (Tư cách tham gia: Thành viên), Đề tài nghiên cứu cấp trường, Mã số: , đã nghiệm thu  21.12.2005.

. Giáo trình, sách đã công bố:

 Giáo trình chuẩn cấp Trường (01, tên giáo trình): viết riêng 0; viết chung với các tác giả khác:

  1. Nguyễn Đăng Dung – Võ Trí Hảo (2007), Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản, NXB Tư pháp; số xuất bản: 729-2007/CXB/08-110/ĐHQGHN ngày 07/9/2007. Quyết định xuất bản số: 705-KH/XB. In xong, nộp lưu chiểu quý IV năm 2007;

Giáo trình chuẩn cấp Khoa (số lượng, tên giáo trình): 0

Sách: 03

  1. Võ Trí Hảo (2008), Chapter “Bring the spirit of enterprise into vietnamese government agencies in the book (Editor Clauspeter Hill) “Administrative Law and Practice from South to East Asia”, Konrad-Adenauer-Stiftung. Singapore; p. 307-317, ISBN: 978-981-08-2318-4
  2. Nguyễn Dăng Dung – Võ Trí Hảo – Bùi Ngọc Sơn – Ngô Vĩnh Bạch Dương (2004), Thể chế tư pháp trong nhà nước pháp quyền, Nhà xuất bản Tư pháp; Kế hoạch xuất bản số: 403/XB-QLXB ngày 06/4/2004; in xong, nộp lưu chiểu Quý II năm 2004;
  3. Võ Trí Hảo (2004), Nâng cao hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp. Kế hoạch xuất bản số: 01-764/XB-QLXB ngày 09/6/2005. In xong, nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2004;

Sách biên dịch (số lượng, tên sách): 0

Bài báo khoa học:

9.2. Sách, các bài tạp chí quốc gia và quốc tế đã công bố:

9.2.1. Võ Trí Hảo (2014), Chi phí của lệnh cấm, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Số 42-2014/1214, ra ngày 16.10.2014, tr. 21-22,  ISSN  0868-3344.
9.2.2.   Võ Trí Hảo (2014), Nâng cao trách nhiệm chính trị của Chính phủ, Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp, Số 09 (265), tr. 35-41, ISSN 1859-2953.
9.2.3.   Võ Trí Hảo (2014), Minh bạch, tạo dựng niềm tin đối với môi trường kinh doanh ở Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp, Số 08 (264), tr. 40-52, ISN 1859-2953.
9.2.4.   Võ Trí Hảo (2014), Quyền hiến định không thể bị tùy tiện cắt xén, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cập nhật 22/6/2014, 09:15 (GMT+7), (http://www.thesaigontimes.vn/116411/Quyen-hien-dinh-khong-the-bi-tuy-tien-cat-xen.html), ISSN  0868-3344
9.2.5.   Võ Trí Hảo (2014), Quyền tự do kinh doanh: Động lực chủ đạo của Đổi mới, Tạp chí Người Đô thị, cập nhật 12-06-2014 03:33:38, (http://nguoidothi.vn/quyen-tu-do-kinh-doanh-dong-luc-chu-dao-cua-doi-moi.ndt)
9.2.6.   Võ Trí Hảo (2014), Để trả „món nợ“ biểu tình cho dân, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, cập nhật 5/6/2014, 14:03 (GMT+7), ( http://www.thesaigontimes.vn/115833/De-tra-mon-no-%E2%80%9Cbieu-tinh%E2%80%9D-cho-dan.html)
9.2.7.   Võ Trí Hảo (2013), Chương II trong sách “Mô hình tổ chức và hoạt động của Hội đồng hiến pháp ở một số nước trên thế giới, NXB Chính trị Quốc gia.
9.2.8.   Võ Trí Hảo (2013), Cải cách thể chế và quyền tuyển “đầy tớ”, cập nhật  01/11/2013 06:00 GMT+7, (http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2013-11-01-cai-cach-the-che-va-quyen-tuyen-day-to-)
9.2.9.   Võ Trí Hảo (2013), Không có kinh tế nhà nước, già yếu ai lo, cập nhật 30/10/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/147007/khong-co-kinh-te-nha-nuoc–gia-yeu-ai-lo-.html)
9.2.10.   Võ Trí Hảo (2013), Người Việt chậm giàu, vì đâu?, cập nhật 29/10/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/146806/nguoi-viet-cham-giau–vi-dau-.html)
9.2.11. Võ Trí Hảo (2013), Khi kinh tế nhà nước thay tên tráo họ, cập nhật 28/10/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/146453/khi-kinh-te-nha-nuoc–thay-ten-trao-ho-.html)
9.2.12. Võ Trí Hảo (2013), Chính quyền địa phương: Phận nàng dâu có được ra ở riêng?, cập nhật 21/10/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/145381/chinh-quyen-dia-phuong–phan-nang-dau-co-duoc-o-rieng-.html)
9.2.13.  Sách: Võ Trí Hảo (2013), Các bản hiến pháp làm nên lịch sử (chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia
9.2.14. Võ Trí Hảo (2013), “Ai cho tiền thì bảo vệ người ấy”, Tuanvietnam, , (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/142086/-ai-cho-tien-thi-bao-ve-nguoi-ay-.html)
9.2.15. Võ Trí Hảo (2013), Các nước che đậy, Việt Nam lại … trưng ra, Tuanvietnam, , (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/141897/cac-nuoc-che-day–viet-nam-lai—-trung-ra.html)
9.2.16. Võ Trí Hảo (2013), Điều chỉnh – Lợi ích có thể không nhỏ, Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày 30.08.2013, 20:35 (GMT+7), (http://sgtt.vn/Goc-nhin/182761/Dieu-chinh-nho-loi-ich-co-the-khong-nho.html)
9.2.17. Võ Trí Hảo (2013), Mô hình tản quyền của đô thị Berlin, Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày 30.08.2013, 20:38 (GMT+7), (http://sgtt.vn/Goc-nhin/182762/Mo-hinh-tan-quyen-cua-do-thi-Berlin.html)
9.2.18. Võ Trí Hảo (2013), Dân đủ sáng suốt bầu thị trưởng, Tuanvietnam, 14/08/2013 02:00 GMT+7 , (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/135609/dan-du-sang-suot-de-bau-thi-truong.html)
9.2.19.  Võ Trí Hảo (2013), Pháp nhân công quyền – Điểm đột phá tư duy, Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày 09.08.2013, 14:44 (GMT+7), (http://sgtt.vn/Goc-nhin/182243/Phap-nhan-cong-quyen-%E2%80%93-diem-dot-pha-tu-duy.html)
9.2.20. Võ Trí Hảo (2013), Điểm cân bằng trong quản hộ tịch, cư trú, Tuanvietnam, 31/05/2013 02:00 GMT+7, (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/123349/chon-diem-can-bang-trong-quan-ho-tich–cu-tru.html)
9.2.21. Võ Trí Hảo (2013), Chính quyền đô thị trên thế giới tổ chức, vận hành như thế nào?, Sài Gòn Tiếp Thị, Ngày 03.05.2013, 08:26 (GMT+7) , (http://sgtt.vn/Goc-nhin/177240/Chinh-quyen-do-thi-tren-the-gioi-to-chuc-van-hanh-nhu-the-nao.html)
9.2.22. Võ Trí Hảo (2013), Chính quyền đô thị: Nói thế nào cho dễ hiểu, Sài gòn tiếp thị Ngày 22.04.2013, 06:07 (GMT+7) (http://sgtt.vn/Goc-nhin/176982/Chinh-quyen-do-thi-noi-the-nao-cho-de-hieu.html)
9.2.23. Sách: Võ Trí Hảo (2013), Giáo trình Kỹ thuật xây dựng văn bản quản lý nhà nước, NXB Đại học Kinh tế.
9.2.24.  Sách: Võ Trí Hảo (2013), Luận về sửa đổi Hiến pháp năm 1992 (Chủ biên), NXB Chính trị Quốc gia.
9.2.25. Võ Trí Hảo (2013), Hội đồng hiến pháp: Dè dặt chứa đựng rủi ro, Vietnamnet ngày 31.01.2013 (http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/107711/hoi-dong-hien-phap–de-dat-chua-dung-rui-ro.html)
9.2.26. Võ Trí Hảo (2012), „Ở tạm“ trên đất nước mình, Vietnamnet: Tuần Việt Nam, ngày 12.11.2012  (http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/tuanvietnam/96232/-o-tam–tren-dat-nuoc-minh.html)
9.2.27. Sách: Võ Trí Hảo (2012), Chương: Tài phán hiến pháp – Triết lý, kinh nghiệm quốc tế và gợi mở cho Việt Nam, trong Sách Pham Hữu Nghị – Bùi Nguyên Khánh (chủ biên), Sửa đổi, bổ sung chế định quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân và các chế định khác trong Hiến pháp năm 2992“, NXB Khoa học xã hội, Tr. 345 – 364.
9.2.28. Công bố quốc tế – Sách: Vo Tri, Hao (2012), Erfahrungen mit dem deutschen Modell der Verfassungsgerichtsbarkeit – Lehren für Vietnam?, Peter Lang Publisher, Frankfurt, ISBN 978-3-631-60739-8. (Dịch tiếng Việt tiêu đề sách: Kinh nghiệm về mô hình tài phán hiến pháp Đức – Bài học cho Việt Nam?, NXB Peter Lang, CHLB Đức)
9.2.29. Vũ Văn Huân – Võ Trí Hảo (2012), Tự do hóa thị trường lao động: trở ngại từ pháp luật hành chính, kinh tế và biện pháp khắc phục, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, ngày 28.11.2012  (http://www.nclp.org.vn/chinh_sach/tu-do-hoa-thi-truong-lao-111ong-tro-ngai-tu-phap-luat-hanh-chinh-kinh-te-va-bien-phap-khac-phuc)
9.2.30. Võ Trí Hảo (2012), Hoàn thiện kỹ thuật lập hiến đối với Chương V Hiến pháp 1992, Tạp chí Tia sáng ngày 02.7.2012 (http://tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&News=5338&CategoryID=42)
9.2.31. Võ Trí Hảo (2012), So sánh các quy định về văn hóa, giáo dục, khoa học trong Hiến pháp Trung Quốc và hiến pháp một số nước Đông Nam Á – Những kinh nghiệm có thể tiếp thu,  Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 3, ngày 15.3.2012 (http://www.nclp.org.vn/kinh_nghiem_quoc_te/so-sanh-cac-quy-111inh-ve-van-hoa-giao-duc-khoa-hoc-trong-hien-phap-trung-quoc-va-hien-phap-mot-so-nuoc-111ong-nam-a-2013-nhung-kinh-nghiem-co-the-tiep-thu)
9.2.32. Võ Trí Hảo (2012), Bản chất pháp lý của Hội đồng hiến pháp Cộng hòa Pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp Số 2, ngày 09.3.2012 (http://www.nclp.org.vn/kinh_nghiem_quoc_te/ban-chat-phap-ly-cua-hoi-111ong-hien-phap-cong-hoa-phap)
9.2.33. Võ Trí Hảo (2011), Mô hình tài phán hiến pháp cho Việt Nam: Thông lệ quốc tế và đặc thù quốc gia, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 12.
9.2.34. Võ Trí Hảo (2011), Quyền tuyển và đuổi “đầy tớ” của dân, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp điện tử (Ngày 20.12.2011 http://www.nclp.org.vn/nha_nuoc_va_phap_luat/quyen-tuyen-va-201c111uoi-111ay-to201d-cua-dan)
9.2.35. Võ Trí Hảo (2011), Tăng cường tính chịu trách nhiệm của Chính phủ trước Quốc hội, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp điện tử ( Ngày 10.12.2011 http://www.nclp.org.vn/nha_nuoc_va_phap_luat/tang-cuong-tinh-chiu-trach-nhiem-cua-chinh-phu-truoc-quoc-hoi)
9.2.36. Võ Trí Hảo (2011), Mô đun hóa hiến pháp, Tạp chí Tia sáng điện từ (Ngày 10.10.2011 http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=4472)
9.2.37. Võ Trí Hảo (2011), Những điều cần bàn về lời nói đầu Hiến pháp 1992, Tạp chí Tia sáng điện từ (Ngày 6.10.2011 http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=4455 )
9.2.38. Võ Trí Hảo (2011), Quyền của dân nên đặt ở vị trí nào trong Hiến pháp, Tạp chí Tia sáng điện từ (Ngày 5.10.2011 http://www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=4442)
9.2.39. Võ Trí Hảo (2011), Đưa tinh túy của tinh thần doanh nghiệp vào bộ máy nhà nước, Tạp chí Tia sáng (Oct. 2011 No.10)
9.2.40. Võ Trí Hảo (2011), Bài học về nguồn gốc quyền lực nhà nước từ mô hình công ty cổ phần, Tạp chí Tia sáng điện từ (Ngày  23.9.2011 www.tiasang.com.vn/Default.aspx?tabid=116&CategoryID=42&News=4404 )
9.2.41.  Võ Trí Hảo (2010), Cơ chế giải quyết tranh chấp phát sinh liên quan đến phân cấp, phân quyền tại Cộng hòa liên bang Đức, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Okt. 2010 – No.10). ISSN: 1859 – 297X;
9.2.42. Võ Trí Hảo (2010), Mối quan hệ giữa nhà nước liên bang và nhà nước tiểu bang ở CHLB Đức, Tạp chí Nghiên cứu châu Âu (Okt. 2010 – No.10). ISSN: 1859 – 297X;
9.2.43. Võ Trí Hảo – Philip Kunig (2009), Các đặc điểm của tài phán hiến pháp Đức, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, May. 2009 – No.8 (145), tr. 52 – 58, ISSN: 1859 – 297X;
9.2.44. Công bố quốc tế – Sách: Võ Trí Hảo (2008), Chapter “Bring the spirit of enterprise into vietnamese government agencies” in the book (Editor Clauspeter Hill) “Administrative Law and Practice from South to East Asia”, Konrad-Adenauer-Stiftung. Singapore; p. 307-317, ISBN: 978-981-08-2318-4
9.2.45. Công bố quốc tế – Proceeding: Võ Trí Hảo (2008), Vortrag: Konstitutionalismus in Vietnam, bei dem Arbeitskreis für Überseeische Verfassungsvergleichung Jahrestagung 2008, Lübeck Juli 2008.
9.2.46. Võ Trí Hảo – Hà Thu Thủy (2008), Xác định các vấn đề lý luận khi Việt Nam thành lập tài phán hiến pháp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, May. 2008 – No.5 (121), tr. 5 – 9. ISSN: 1859 – 297X;
9.2.47. Võ Trí Hảo (2008), Mô hình tài phán hiến pháp Hoa Kỳ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Mar. 2008 – No.3);
9.2.48. Sách: Nguyễn Đăng Dung – Võ Trí Hảo (2007), Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản, NXB Tư pháp; số xuất bản: 729-2007/CXB/08-110/ĐHQGHN ngày 07/9/2007. Quyết định xuất bản số: 705-KH/XB. In xong, nộp lưu chiểu quý IV năm 2007;
9.2.49. Sách: Võ Trí Hảo (2007), Kỹ thuật soạn thảo văn bản quản lý nhà nước, NXB Tư pháp
9.2.50. Võ Trí Hảo – Hà Thu Thủy (2007), Nguyên tắc bảo vệ niềm tin công dân trong hệ thống pháp luật Đức, Tạp chí Nghề luật (Aug. 2007 – No.3);
9.2.51. Võ Trí Hảo (2005), Sự phát triển của tài phán hiến pháp, Tạp chí khoa học – Chuyên san Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (November. 2005 – No.4);
9.2.52. Võ Trí Hảo (2004), Xây dựng làng kiểu mới trong nhà nước pháp quyền, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Dec. 2004 – No.12);
9.2.53. Võ Trí Hảo (2004), Tính nhân bản và nguyên tắc tam quyền phân lập và kìm chế đối trọng trong Hiến pháp Mỹ 1787, Tạp chí Châu Mỹ ngày nay, Nov. 2004 – No.9 (78), tr. 3 – 15. ISSN: 0868 – 3654;
9.2.54. Sách: Võ Trí Hảo (2004), Nâng cao hiệu quả ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Nhà xuất bản Tư pháp. Kế hoạch xuất bản số: 01-764/XB-QLXB ngày 09/6/2005. In xong, nộp lưu chiểu tháng 12 năm 2004;
9.2.55. Sách: Nguyễn Dăng Dung – Võ Trí Hảo – Bùi Ngọc Sơn – Ngô Vĩnh Bạch Dương (2004), Thể chế tư pháp trong nhà nước pháp quyền , Nhà xuất bản Tư pháp; Kế hoạch xuất bản số: 403/XB-QLXB ngày 06/4/2004; in xong, nộp lưu chiểu Quý II năm 2004;
9.2.56. Võ Trí Hảo (2004), Nguyên tắc xây dựng pháp luật, Tạp chí khoa học – Chuyên san Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội, March. 2004 – No.1, tr. 46 – 51. ISSN 0866 – 8612;
9.2.57. Võ Trí Hảo (2004),  Vụ án Marbury chống Madison thiết lập tài phán hiến pháp tại Hoa Kỳ, Tạp chí Nghề luật, (Feb. 2004 – No. 7).
9.2.58. Võ Trí Hảo (2003), Dân chủ và sự độc lập của tòa án, Tạp chí khoa học – Chuyên san Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (Dec. 2003 – No.4). tr. 29 – 37. ISSN 0866 – 8612;
9.2.59. Võ Trí Hảo (2003), Tự do hóa thị trường lao động ở Việt Nam,  Tạp chí dân chủ và pháp luật, Bộ Tư pháp, Nov. 2003 – No.11 (140), tr. 14 -18. ISSN: 9866 – 7535;
9.2.60. Võ Trí Hảo (2003), Vai trò giải thích pháp luật của tòa án, Tạp chí khoa học pháp lý, Đại học Luật TP. HCM Oct. 2003 – No.3 (18), tr. 12 – 18;
9.2.61. Võ Trí Hảo (2003), Trưng cầu dân ý ở Tajikistan và kinh nghiệm nâng cao dân chủ ở Việt Nam, Tạp chí nghiên cứu châu Âu Oct 2003 – No. 5 (53), tr. 46 – 51; ISSN: 0868 – 3581;
9.2.62. Võ Trí Hảo (2003), Các quy định về phòng chống tham nhũng trong Hiến pháp Thái Lan, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp, May 2003 – No.6 (29); tr. 76 – 84, ISSN: 1859 – 297X
9.2.63. Võ Trí Hảo (2003), Hoàn thiện hoạt động của tòa án hành chính, Tạp chí khoa học – Chuyên san Kinh tế – Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (May 2003 – No.2), tr. 59 – 67; ISSN 0866 – 8612;
9.2.64. Võ Trí – Vô Vi (2003), Tranh luận về dân chủ trực tiếp, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp March 2003 – No.3 (26), tr. 21 – 25; ISSN: 1859 – 297X
9.2.65. Võ Trí Hảo (2003), Minh bạch hóa pháp luật,  Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (Jan 2003 – The lunar new year No.1 (24)), tr. 83 – 90. ISSN: 1859 – 297X;

9.2.66. Võ Trí Hảo (2002), Nâng cao hiệu quả quá trình lấy ý kiến nhân dân trong quy trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp No. 9 (20) Sep. 2002, tr. 42 – 47. ISSN: 1859 – 297X;

Học viên cao học, NCS đã hướng dẫn:

Nghiên cứu sinh

–          Đã bảo vệ thành công: 0

–          Đang hướng dẫn chưa bảo vệ:  0

Học viên cao học đã hướng dẫn:

–          Đã bảo vệ thành công: 0

–          Đang hướng dẫn chưa bảo vệ:  2