Các học thuyết pháp lý (legal theory)

Môn học nghiên cứu các lý thuyết pháp luật giải quyết các vấn đề pháp lý chính yếu có tính quy chuẩn, bản thể, và phương pháp luận, gồm: lý thuyết luật tự nhiên cổ điển, chủ nghĩa thực chứng pháp lý cổ điển, lý thuyết luận tự nhiên đương đại, chủ nghĩa thực chứng pháp lý đương đại, chủ nghĩa duy thực pháp lý và phong trào luật học phê bình; lý thuyết pháp lý mác-xit.

Trong khi tính đa dạng của các lý thuyết pháp lý được nhận thức, môn học tập trung vào các lý thuyết trong thế kỷ 20 và 21 vì lý do ảnh hưởng rộng rãi của chúng đến cách suy nghĩ về luật pháp đương đại. Môn học này tập trung vào các khuynh hướng tư tưởng hay trường phái lý thuyết pháp lý.