Công pháp Quốc tế

Các mối quan hệ giữa các cá nhân, to chức trong cùng hay khác quốc gia với nhau được điều chỉnh bởi hệ thống pháp luật quốc gia, được quốc gia ban hành. Bên cạnh đó, còn có quan hệ giữa các quốc gia và các chủ thể khác của luật quốc tế. Các quan hệ này được điều chỉnh bởi một hệ thống pháp luật hoàn toàn độc lập với pháp luật quốc gia và không do riêng quốc gia nào ban hành.