Cử nhân luật hệ vừa học vừa làm - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

Tại khoa Luật, hệ vừa học vừa làm tuyển sinh hai chuyên ngành Luật kinh doanh và Luật và quản trị địa phương, với cả hai đối tượng văn bằng 1 và 2.

A. Cử nhân Luật chuyên ngành Luật kinh doanh (Hệ VHVL- Văn bằng 1)

 1. Thời gian đào tạo: 3,5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 119 tín chỉ
 3. Đối tượng tuyển sinh: người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
 4. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 5. Thang điểm: 10
 6. Nội dung chương trình đào tạo:

 

B. Cử nhân Luật chuyên ngành Luật kinh doanh (Hệ VHVL- Văn bằng 2)

 1. Thời gian đào tạo: 2 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 72 tín chỉ
 3. Đối tượng tuyển sinh: người học đã tốt nghiệp Đại học
 4. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 5. Thang điểm: 10
 6. Nội dung chương trình đào tạo:

 

C. Cử nhân Luật chuyên ngành Luật và quản trị địa phương (Hệ VHVL- Văn bằng 1)

 1. Thời gian đào tạo: 3,5 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 119 tín chỉ
 3. Đối tượng tuyển sinh: người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
 4. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 5. Thang điểm: 10
 6. Nội dung chương trình đào tạo:

 

D. Cử nhân Luật chuyên ngành Luật và quản trị địa phương (Hệ VHVL- Văn bằng 2)

 1. Thời gian đào tạo: 2 năm, kể cả thực tập và tốt nghiệp
 2. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 72 tín chỉ
 3. Đối tượng tuyển sinh: người học đã tốt nghiệp Trung học phổ thông
 4. Quy định đào tạo và điều kiện tốt nghiệp: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
 5. Thang điểm: 10
 6. Nội dung chương trình đào tạo: