Mô tả môn học Archives - Page 2 of 9 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật lao động

Là học phần cung cấp kiến thức pháp luật lao động. Nội dung của học phần gồm những chế định pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội xuất hiện trong quá trình sử dụng sức lao động thông qua

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật du lịch

Là học phần cung cấp kiến thức pháp luật du lịch. Nội dung của học phần gồm những chế định pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội xuất hiện trong quá trình quản lý nhà nước về du lịch

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật doanh nghiệp

Môn học Luật doanh nghiệp nghiên cứu sâu các quy định pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã qua 3 phần : Phần 1 nghiên cứu các quy định về bản chất pháp lý của các loại hình doanh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật thương mại

Môn học Luật Thương mại cung cấp các kiến thức pháp luật về chủ thể kinh doanh qua ba phần nội dung chính : Phần 1 nghiên cứu về bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp trong

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật kinh doanh

Môn học này trang bị cho sinh viên các ngành học tại UEH những kiến thức pháp lý cần thiết để hoạt động trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Môn học gồm hai phần:
Phần thứ nhất có tên