Mô tả môn học Archives - Page 3 of 9 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học cơ hội ứng dụng thực tiễn những kiến thức đã học, các kỹ năng nghiên cứu và phương pháp luận thông qua lý thuyết và thực tiễn.
Những  chủ đề chính của học

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán nghiên cứu về cơ chế vận hành của tị trường chứng khoán Việt Nam dưới góc độ các quy định pháp luật liên quan điều chỉnh đến vấn đề này như

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật tố tụng dân sự

Môn học Luật Tố tụng dân sự nghiên cứu các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, tranh chấp lao động, tranh chấp dân sự, tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật kinh doanh bảo hiểm

Môn học Luật Kinh doanh bảo hiểm nghiên cứu các quy định pháp lý áp dụng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam như về các nghiệp vụ bảo hiểm phổ biến trong nền kinh tế, hoạt

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Thương mại điện tử

Môn học thương mại điện tử cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hợp đồng điện tử, giao dịch điện tử, các dịch vụ xung quanh giao dịch điện tử và sự điều chỉnh tương ứng