Mô tả môn học Archives - Page 4 of 9 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng

Môn học bao gồm những nội dung như sau: quy trình đàm phán trước khi ký kết hợp đồng, quy trình và kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng, quy trình và kỹ năng xử lý xung đột khi

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Kỹ năng hành nghề luật

Môn học kỹ năng hành nghề luật cung cấp cho sinh viên:

Tổng quan về việc hành nghề luật sau khi ra trường
Nhắc lại một số kiến thức về pháp luật nội dung cơ bản
Cung cấp kiến thức về các kỹ

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật kinh doanh bất động sản

Môn học Luật Kinh doanh Bất động sản cung cấp các kiến thức pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Cụ thể là sinh viên sẽ được tiếp cận với các nguyên tắc cơ

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật môi trường

Luật môi trường là môn học nghiên cứu đến các khía cạnh xã hội của môi trường, như nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tham gia sử dụng, khai thác các yếu tố

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật đầu tư

Môn học Luật Đầu tư nghiên cứu các quy định pháp lý hiện hành về đầu tư bao gồm: (a) chính sách đầu tư và các bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước Việt Nam