Mô tả môn học Archives - Page 7 of 9 - Khoa Luật - ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật cạnh tranh – Competition law

Nền kinh tế nước ta đang trên đà phát triển, hội nhập mạnh mẽ với kinh tế khu vực và thế giới. Cùng với những thuận lợi của bối cảnh này, một trong các thách thức làm cản trở sự

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật tố tụng hình sự – Criminal procedure

Quyền tư pháp được thừa nhận là một loại quyền lực nhà nước với đặc trưng của quyền là độc lập. Không phụ thuộc vào bất cứ tác động nào từ bên trong và bên ngoài trong quá trình thực

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật học so sánh – Comparative law

Với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về:

Khái niệm luật học so sánh, lịch sử, mục đích, vai trò của Luật học so sánh;
Khách thể của luật học so sánh: Các HTPL trên thế

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Tư pháp Quốc tế – International private law

Môn tư pháp quốc tế với mục tiêu trang bị kiến thức cho sinh viên nhận diện được pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài với đặc trưng về xung đột pháp luật do quy

plus
  • law
  • 0 com.
1Thu 2017

Luật đất đai

Nội dung môn học bao gồm các vấn đề sau đây
a. Nhập môn Luật Đất đai
Sinh viên nhận biết tầm quan trọng và ý nghĩa đối với kinh tế xã hội của Luật đất đai từ đó có thể giải