Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng

Môn học bao gồm những nội dung như sau: quy trình đàm phán trước khi ký kết hợp đồng, quy trình và kỹ năng soạn thảo, ký kết hợp đồng, quy trình và kỹ năng xử lý xung đột khi có tranh chấp hợp đồng. Đây là môn học có tính thực hành cao, vì vậy sinh viên bắt buộc phải nắm vững các quy định pháp lý về hợp đồng, đồng thời phải sưu tầm tài liệu và những tình huống trên thực tế phong phú.

Đây là môn học ngoài các kiến thức pháp lý, sinh viên phải vận dụng nhiều kỹ năng trong công việc để sử dụng trong quá trình học. Những kiến thức về đàm phán, soạn thảo , ký kết hợp đồng được vận dụng từ các quy định pháp lý, trên cơ sở các chuẩn mực nhất định cùng với kinh nghiệm của người giảng dạy , vì vậy cách nhìn nhận, đánh giá ở các giảng viên, các chuyên gia có thể ở nhiều khía cạnh khác nhau.