Kỹ năng hành nghề luật

Môn học kỹ năng hành nghề luật cung cấp cho sinh viên:

  • Tổng quan về việc hành nghề luật sau khi ra trường
  • Nhắc lại một số kiến thức về pháp luật nội dung cơ bản
  • Cung cấp kiến thức về các kỹ năng hành nghề luật
  • Tạo điều kiện cho sinh viên thực hành các kỹ năng tại Tòa án, văn phòng luật sư và bằng các hồ sơ thực tế tiêu biểu cho từng kỹ năng.
  • Hướng dẫn sinh viên định hướng và chuẩn bị những điều kiện cần thiết trước khi hành nghề luật.