Luật dân sự 2

Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự, là nền tảng kiến thức quan trọng cho việc học tập các môn khoa học pháp lý khác và cho người hành nghề luật. Môn học tập trung vào việc hình thành và phát triển ở người học các kỹ năng nghiên cứu và phương pháp luận thông qua lý thuyết và thực tiễn.

Những  chủ đề chính của môn học bao gồm:

  • Nhận thức chung về nghĩa vụ dân sự như khái niệm, đặc điểm, phân loại nghĩa vụ dân sự; các biện pháp bảo đảm nghĩa vụ.
  • Những vấn đề chung của hợp đồng dân sự như khái niệm, đặc điểm, phân loại; giao kết, thực hiện, chấm dứt hợp đồng dân sự; hợp đồng vô hiệu và xử lý hợp đồng vô hiệu.
  • Những loại hợp đồng dân sự thông dụng: các hợp đồng chuyển quyền sở hữu tài sản; các hợp đồng chuyển quyền sử dụng tài sản; các hợp đồng có đối tượng là công việc.
  • Trách nhiệm dân sự do vi phạm nghĩa vụ.
  • Trách nhiệm bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng