Luật dân sự – Civil law 1

Môn học này cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về pháp luật dân sự, là nền tảng kiến thức quan trọng cho việc học tập các môn khoa học pháp lý khác và cho người hành nghề luật. Môn học tập trung vào việc hình thành và phát triển ở người học các kỹ năng nghiên cứu và phương pháp luận thông qua lý thuyết và thực tiễn.

Những  chủ đề chính của môn học bao gồm:

–         Nhận thức chung về luật dân sự: khái niệm, phạm vi, nguyên tắc, nguồn của luật dân sự.

–         Những vấn đề chung của luật dân sự như: chủ thể của luật dân sự; giao dịch dân sự; đại diện; thời hạn – thời hiệu.

Những quyền dân sự cơ bản như: quyền nhân thân, quyền sở hữu và quyền thừa kế.