Luật đầu tư

Môn học bao gồm những nội dung sau đây:

+ Pháp luật Đầu tư trong bối cảnh quốc tế

Sinh viên được cung cấp hệ thống kiến thức liên quan đến mảng pháp lý về đầu tư, đầu tư quốc tế và pháp luật về đầu tư Việt Nam trong bối cảnh toàn cầu. Cụ thể sinh viên đạt được sự hiểu biết đầy đủ về đầu tư và vai trò của nó trong sự phát triển kinh tế của một quốc gia từ đó giải thích được các chính sách của Nhà nước nhằm thu hút đầu tư nội địa và đầu tư quốc tế. Sinh viên được cung cấp những kiên thực liên quan đến tự do hóa đầu tư quốc tế và từ đó có đủ kiến thức và khả năng để phân tích và đánh giá những yếu tố tác động đến sự điều chỉnh pháp luật về đầu tư của một quốc gia.

+ Bảo đảm và khuyến khích đầu tư:

Sinh viên được tiếp cận đầy đủ hệ thống các biện pháp đảm bảo và khuyến khích đầu tư của Việt Nam trong bối cảnh quốc tế. Sau khi học xong, sinh viên được mong đợi là có khả năng nhận biết và vận dụng các biện pháp khuyến khích đầu tư cho các dự án cụ thể.

+ Quy trình thực hiện dự án đầu tư

Sinh viên được trang bị các kiến thức và kỹ năng pháp lý cần thiết cho quá trình đầu tư từ các công việc chuẩn bị đầu tư, thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết, triển khai dự án đầu tư, quản lý dự án đầu tư.

+ Đầu tư trực tiếp theo hợp đồng

Sinh viên được trang bị hệ thống kiến thức đầy đủ về hình thức đầu tư theo hợp đồng hợp tác kinh doanh và hợp đồng đối tác công tư (PPP) bao gồm các nội dung từ chuẩn bị hợp đồng, quyền và nghĩa vụ của các bên, thực hiện hợp đồng…

+ Đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt

Môn học còn giúp sinh viên có những hiểu biết về những hoạt động đầu tư tại các đặc khu kinh tế, khu chế xuất, khu công nghiệp, khu công nghệ cao. Từ những thảo luận về thành công và thất bại tại các đặc khu kinh tế, khu kinh tế ở Trung Quốc, Singapore… Sinh viên có thể lý giải được nhu cầu hình thành và thực tiễn hình thành của các khu kinh tế tại Việt Nam, các quy định của phát luật Việt Nam hiện hành liên quan đến thành lập, quản lý và hoạt động của các Khu kinh tế đặc biệt. Sau khi nghiên cứu các quy định về thu hút đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt thông qua các chính sách, biện pháp ưu đãi và khuyến khích đầu tư, sinh viên được khuyến khích tham gia vào các nhóm tìm hiểu thực tiễn thực hiện các quy định tại các khu kinh tế đặc biệt và thực hiện các tiểu luận ngắn đánh giá việc thực hiện của các quy định này.

+ Pháp luật Việt Nam về đầu tư ra nước ngoài.

Không chỉ dừng lại ở việc phân tích các quy định, môn học còn giúp sinh viên có thể lý giải tại sao hoạt động đầu tư ra nước ngoài ít được chú ý hơn so với hoạt động thu hút đầu tư nước ngoài. Sinh viên có thể hiểu và nhận biết quy trình, thủ tục đầu tư ra nước ngoài.

+ Pháp luật về đầu tư kinh doanh vốn nhà nước

Sinh viên có được nhận thức đầy đủ về vai trò hoạt động đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, nhu cầu đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước, quy định về đầu tư kinh doanh vốn và bước đầu tìm hiểu về thực trạng đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước từ đó có thái độ và nhận thức đúng về đầu tư kinh doanh vốn Nhà nước.