Luật đầu tư

Môn học Luật Đầu tư nghiên cứu các quy định pháp lý hiện hành về đầu tư bao gồm: (a) chính sách đầu tư và các bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư của nhà nước Việt Nam đối với nhà đầu tư, các lĩnh vực và địa bàn đầu tư (b) các hình thức đầu tư tại Việt Nam,; (c) trình tự, thủ tục đầu tư pháp lý liên quan để chuẩn bị, thực hiện, thay đổi, điều chỉnh và kết thúc dự án đầu tư; (d) Quy chế pháp lý về đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài; (đ) quy chế pháp lý về đầu tư vào các khu kinh tế đặc biệt : Khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, khu công nghệ cao; (e) quy chế pháp lý về đầu tư theo hợp đồng dự án PPP, BOT, BTO, BT; (g) Quy chế pháp lý về đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước. Ngoài ra, một số kiến thức có liên quan trong thực hiện triển khai dự án cũng được giảng viên hệ thống hóa và trao đổi như :quy chế đấu thầu dự án đầu tư, quy chế pháp lý về xây dựng, đất đai…