Luật doanh nghiệp

Môn học Luật doanh nghiệp nghiên cứu sâu các quy định pháp luật về doanh nghiệp, hợp tác xã qua 3 phần : Phần 1 nghiên cứu các quy định về bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp, với các ưu điểm và nhươc điểm của từng loại hình doanh nghiệp, quyền và nghĩa vụ cơ bản của doanh nghiệp. Phần 2 nghiên cứu các quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã. Phần 3 nghiên cứu các quy định liên quan đến việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp trong các lĩnh vực chuyên ngành như kiểm toán, ngân hàng, bảo hiểm và chứng khoán.