Luật du lịch

Là học phần cung cấp kiến thức pháp luật du lịch. Nội dung của học phần gồm những chế định pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội xuất hiện trong quá trình quản lý nhà nước về du lịch và kinh doanh du lịch. Những chế định pháp luật quy định nội dung pháp lý cơ bản về người du lịch, về các hình thức kinh doanh du lịch, các loại doanh nghiệp du lịch, về hợp đồng trong kinh doanh du lịch, về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh du lịch, về hướng dẫn du lịch hoặc về quản lý nhà nước về du lịch.