Luật hành chính và công vụ

Công vụ – với tư cách là một loại hàng hóa công cộng đặc biệt – do nhà nước cung cấp sẽ có nhiều tính chất khác biệt so với các loại hàng hóa công cộng khác. Môn học Luật hành chính và công vụ sẽ nghiên cứu tổng quan các chủ thể cung cấp, tiêu thụ và chi trả cho loại hàng hóa công cộng đặc biệt nêu trên và đánh giá nó dưới góc độ tối ưu hóa giá cả và chất lượng, các đường biên tối ưu.

Môn học đi sâu nghiên cứu về tổ chức và vận hành của các cơ quan hành chính, cũng như các phương tiện, công cụ mà các cơ quan này sử dụng trong quản lý xã hội, quản lý hoạt động kinh doanh; mối quan hệ giữa cơ quan hành chính với đối tượng bị quản lý. Trong môn học, người học sẽ tiếp cận các khái niệm căn bản như: tổ chức cơ quan hành chính, công chức; các quyết định hành chính, các loại thủ tục hành chính; khởi kiện vụ án hành chính. Đặc biệt có liên hệ chặt chẽ vào hoạt động kinh doanh – trong tất cả các lĩnh vực nghiên cứu tương ứng.

Đây là môn học trang bị cả kiến thức lý thuyết ( là chủ yếu) và kỹ năng. Người học có thể nắm vững một số kỹ năng cơ bản như: trình tực thủ tục xử lý vụ việc hành chính, khiếu nại và khởi kiện hành chính, yêu cầu bồi thường thiệt hại do người thi hành công vụ gây ra và sẽ có những kiến thức có thể ứng dụng ngay trong thực tiễn.