Luật hình sự – Criminal law

Người làm nghề kinh doanh đang đứng trước nhiều cơ hội song cũng phải đối mặt với nhiều rủi ro, trong đó có rủi ro về pháp lý hình sự. Nắm vững pháp luật hình sự sẽ giúp các doanh nhân xác định chính xác những hành vi pháp luật cấm để vạch rõ giới hạn an toàn pháp lý cho bản thân. Ngoài ra, nắm vững pháp luật hình sự sẽ giúp doanh nhân có cách thức phòng ngừa các tội phạm có thể xảy ra trong nội bộ DN cũng như trong việc xác lập quan hệ với các đối tác bên ngoài.

Vì vậy, học phần Luật hình sự sẽ trang bị cho người học những vấn đề lý luận chung về luật hình sự cũng như những mô hình pháp lý tội phạm cụ thể, được chia thành 2 cụm kiến thức: phần chung và phần các tội phạm cụ thể. Trên cơ sở những kiến thức khái quát về tội phạm và cấu thành tội phạm, hình phạt và quyết định hình phạt được nghiên cứu ở phần chung, phần các tội phạm cụ thể sẽ cung cấp cho người học những dấu hiệu pháp lý đặc trưng của các tội phạm phổ biến trong thực tế cuộc sống và các tội phạm liên quan mật thiết đến hoạt động kinh doanh.