Luật học so sánh – Comparative law

Với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về:

  • Khái niệm luật học so sánh, lịch sử, mục đích, vai trò của Luật học so sánh;
  • Khách thể của luật học so sánh: Các HTPL trên thế giới
  • Hệ thống pháp luật Châu Âu lục địa
  • Hệ thống pháp luật Anh Mỹ
  • Hệ thống pháp luật Hồi giáo
  • Các hệ thống pháp luật đặc thù khác