Luật sở hữu trí tuệ

Tài sản trí tuệ ngày càng được chú trọng bảo hộ hơn trong giai đoạn hiện nay, ở cả trên thế giới và Việt Nam. Thông qua việc nghiên cứu các quy định và tình huống cụ thể, môn học này tập trung vào những vấn đề cơ bản về tài sản trí tuệ và quyền sở hữu trí tuệ cũng như những chế định cụ thể về quyền tác giả và quyền liên quan, quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng; vấn đề chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và việc giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ trong pháp luật Australia, pháp luật quốc tế về sở hữu trí tuệ như: Công ước Berne, Hiệp định TRIPs… Môn học cũng sẽ giúp sinh viên đối chiếu, so sánh với pháp luật Việt Nam.

Môn học bao gồm 05 mảng vấn đề chính như sau:

(1)       Dẫn nhập về luật sở hữu trí tuệ

(2)       Quyền tác giả và quyền liên quan

(3)       Sáng chế

(4)       Nhãn hiệu

(5)       Kiểu dáng, Quyền đối với giống cây trồng, Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn và bí mật kinh doanh