Luật kinh doanh bảo hiểm

Môn học Luật Kinh doanh bảo hiểm nghiên cứu các quy định pháp lý áp dụng trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm ở Việt Nam như về các nghiệp vụ bảo hiểm phổ biến trong nền kinh tế, hoạt động của các loại hình doanh nghiệp bảo hiểm, trình tự, thủ tục thành lập, giải thể doanh nghiệp bảo hiểm. Ngoài ra, Luật Kinh doanh Bảo hiểm cũng nghiên cứu đến các quy định pháp lý về hợp đồng áp dụng trong lĩnh vực bảo hiểm cũng như những vấn đề pháp lý liên quan đến tài chính, hạch toán kế toán trong hoạt động kinh doanh bảo hiểm và quản lý nhà nước đối với hoạt động này.