Luật kinh doanh bất động sản

Môn học Luật Kinh doanh Bất động sản cung cấp các kiến thức pháp lý cho hoạt động kinh doanh bất động sản ở Việt Nam. Cụ thể là sinh viên sẽ được tiếp cận với các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kinh doanh bất động sản và thị trường bất động sản của Việt Nam. Ngoài ra, môn học này nghiên cứu các điều kiện áp dụng cho kinh doanh bất động sản như mua bán nhà, công trình xây dựng và kinh doanh dịch vụ bất động sản như môi giới bất động sản, định giá bất động sản, quảng cáo bất động sản, quản lý bất động sản, sàn giao dịch bất động sản, cũng như các hợp đồng áp dụng cho giao dịch bất động sản và chính sách của nhà nước Việt Nam đối với thị trường bất động sản thông qua các quy định tại Luật Kinh doanh Bất động sản, Luật Nhà ở, Luật Đất đai,….