Luật kinh doanh

Môn học này trang bị cho sinh viên các ngành học tại UEH những kiến thức pháp lý cần thiết để hoạt động trong môi trường kinh doanh ở Việt Nam. Môn học gồm hai phần:

Phần thứ nhất có tên gọi Nhập môn pháp luật, bản chất là học phần Pháp luật đại cương theo quy định của Bộ GD&ĐT, giới thiệu quan niệm về pháp luật, vai trò và chức năng của pháp luật trong xã hội, nguồn luật, cấu trúc các ngành luật cơ bản trong hệ thống pháp luật Việt Nam, quy trình ban hành quy phạm pháp luật và hệ thống tòa án cũng như các cơ quan tư pháp ở Việt Nam.

Phần thứ hai có tên gọi Môi trường pháp luật cho hoạt động kinh doanh, trang bị cho sinh viên các kiến thức cơ bản về loại hình doanh nghiệp, nhất là pháp luật về công ty, các nguyên tắc của pháp luật hợp đồng trong kinh doanh, các phương thức giải quyết tranh chấp trong kinh doanh và pháp luật về phá sản doanh  nghiệp.