Luật kinh tế cho thẩm định giá

Môn học Luật Kinh tế cho ngành Thẩm định giá  giúp cho người học có thể tiếp cận được với các quy định pháp luật về bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp doanh nghiệp, việc thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp ở Việt Nam, các quy định pháp luật liên quan đến việc ký kết và thực hiện hợp đồng giữa các chủ thể kinh doanh trong nền kinh tế thị trường Việt Nam. Ngoài ra, các quy định về việc thành lập, hoạt động của doanh nghiệp thẩm định giá với những đặc thù riêng tại Luật Giá 2012 cũng là một phần nội dung quan trọng của môn học này.