Luật lao động – Labour law

Môn học trang bị những kiến thức cơ bản giúp người học hiểu rõ bản chất quan hệ lao động và sự phát triển của pháp luật lao động Việt Nam qua các thời kỳ. Nội dung nghiên cứu bao gồm: việc làm và vấn đề thuê mướn lao động; các tiêu chuẩn lao động theo luật quốc gia và pháp luật quốc tế; tính hợp pháp của việc sa thải, đình công…