Luật lao động

Là học phần cung cấp kiến thức pháp luật lao động. Nội dung của học phần gồm những chế định pháp luật điều chỉnh quan hệ xã hội xuất hiện trong quá trình sử dụng sức lao động thông qua hợp đồng và những quan hệ xã hội khác có liên quan với quan hệ lao động. Những chế định pháp luật quy định nội dung pháp lý cơ bản trong mối quan hệ giữa người lao động và người sử dụng lao động như việc giao kết, thực hiện và chấm dứt hợp đồng lao động; thời giờ làm việc – thời giờ nghỉ ngơi; tiền lương; bảo hộ lao động; kỷ luật lao động và trách nhiệm vật chất; bảo hiểm xã hội; tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động.  Ngoài ra còn có các chế định pháp luật về công đoàn, đối thoại tại nơi làm việc – thương lượng tập thể – thỏa ước lao động tập thể và quản lý nhà nước về lao động.