Luật môi trường

Luật môi trường là môn học nghiên cứu đến các khía cạnh xã hội của môi trường, như nghiên cứu các quan hệ xã hội phát sinh giữa các chủ thể tham gia sử dụng, khai thác các yếu tố khác nhau của môi trường.

Khi nghiên cứu các quan hệ xã hội này, luật môi trường chú trọng nghiên cứu đến các yếu tố như địa vị pháp lý, quyền và nghĩa vụ của các chủ thể trong từng mối quan hệ cụ thể phát sinh từ hoạt động sử dụng và khai thác các yếu tố của môi trường.

Môn học này cũng cung cấp cho sinh viên những kiến thức về quản lý các yếu tố của môi trường, bảo vệ môi trường, giải quyết tranh chấp phát sinh trong hoạt động môi trường.