Luật Ngân hàng

Môn học bao gồm ba nội dung chính

(1)  Tổng quan về Ngân hàng, hoạt động ngân hàng và Luật Ngân hàng

Tìm hiểu về nguồn gốc hình thành của các ngân hàng trên thế giới sinh viên nhận biết được những đặc trưng riêng biệt của hoạt động kinh doanh ngân hàng. Sinh viên có thể nhận thức đầy đủ là các ngân hàng là những tổ chức kinh doanh đặc biệt mà việc không đảm bảo các thiết chế an toàn và hạn chế rủi ro của ngân hàng sẽ ảnh hưởng đến nền kinh tế. Từ đó sinh viên có thể hiểu sự cần thiết phải có quy định pháp luật điều chỉnh về hoạt động ngân hàng.

(2)  Pháp luật về ngân hàng Trung ương

Môn học tìm hiểu các mô hình tổ chức và hoạt động của ngân hàng trung ương các nước và từ đó có thể hiểu được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam với tính chất là một ngân hàng trung ương với những nét đặc thù.

(3)  Pháp luật về các tổ chức tín dụng (TCTD)

Sinh viên được tìm hiểu về các loại tổ chức tín dụng, các quy định về thành lập, tổ chức quản lý và hoạt động của các TCTD, giải thể, phá sản TCTD như một lĩnh vực pháp luật kinh doanh chuyên ngành trong lĩnh vực đặc thù. Sự giải thích này được trình bày trong mối tương quan so sách vơi luật chung (luật công ty, luật hợp đồng).

(4)   Pháp luật điều chỉnh giao dịch kinh doanh ngân hàng

Sinh viên được tìm hiểu các quy định điều chỉnh hoạt động kinh doanh hàng dưới góc nhìn hạn chế rủi ro và bảo đảm an toàn cho các TCTD bao gồm huy động vốn, cấp tín dụng, dịch vụ thanh toán, ngoại hối.

Một số nội dung khác của pháp luật về ngân hàng cũng được đề cập như thanh tra, giám sát ngân hàng, phòng chống rửa tiền, xử lý vi phạm pháp luật Ngân hàng.