Luật ngân sách và thuế

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức lý luận cơ bản về luật tài chính công, làm rõ cơ sở pháp lý của việc hình thành, quản lý, phân bổ và sử dụng ngân sách nhà nước. Môn học cũng tìm hiểu địa vị pháp lý của các chủ thể trong quan hệ pháp luật ngân sách như: Quốc hội, Kiểm toán nhà nước, Kho bạc nhà nước, chính quyền các cấp… và các chủ thể khác có tham gia vào quá trình hình thành, sử dụng hoặc kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước.