Luật phá sản

Là một học phần nằm trong chuổi các môn học về doanh nghiệp, môn Luật phá sản trang bị những kiến thức pháp lý và kỷ năng cơ bản về xác định tình trạng mất khả năng thanh toán của doanh nghiệp, hợp tác xã; quyền nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản, địa vị pháp lý của các chủ thể tiến hành và tham gia trong quá trình giải quyết phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã; cơ quan có thẩm quyền tiến hành thủ tục phá sản; trình tự, thủ tục giải quyết phá sản và tuyên bố phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã.