Luật tài chính

Môn học trang bị cho sinh viên kiến thức cơ bản về khung pháp luật điều chỉnh quyền huy động, phân bổ, sử dụng vốn của thương nhân; quyền và nghĩa vụ của người quản lý trong quản lý vốn và các quỹ của doanh nghiệp; giúp người học nhận diện các loại điều kiện pháp lý ràng buộc khi thương nhân tìm kiếm và lựa chọn những nguồn tài trợ khác nhau. Môn học cũng nghiên cứu những vấn đề pháp lý trong thực hiện nghĩa vụ thuế của thương nhân, cách thức xử lý đối với các vi phạm chế độ báo cáo tài chính, lưu trữ tài liệu kế toán, trốn thuế….