Luật thương mại Quốc tế

Với môn học này, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức về:

Nguồn của luật thương mại quốc tế;

Bối cảnh thể chế và kinh tế của hệ thống thương mại quốc tế

Thiết chế thương mại quốc tế điển hình

Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong các định chế thương mại quốc tế

Mua bán hàng hóa xuyên quốc gia

Phương thức giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các thương nhân.