Luật thương mại

Môn học Luật Thương mại cung cấp các kiến thức pháp luật về chủ thể kinh doanh qua ba phần nội dung chính : Phần 1 nghiên cứu về bản chất pháp lý của các loại hình doanh nghiệp trong điều kiện kinh tế thị trường. Phần 2 nghiên cứu các quy định pháp luật về thành lập, tổ chức lại, giải thể và phá sản doanh nghiệp. Phần 3 nghiên cứu các quy định pháp lý điều chỉnh doanh nghiệp trong một số lĩnh vực chuyên ngành như ngân hàng, kiểm toán, chứng khoán, thẩm định giá