Luật tố tụng dân sự

Môn học Luật Tố tụng dân sự nghiên cứu các quy định về trình tự, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại, tranh chấp lao động, tranh chấp dân sự, tranh chấp trong lĩnh vực hôn nhân gia đình tại tòa án. Theo đó, các quy định liên quan đến nguyên tắc tố tụng, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng, người tham gia tố tụng dân sự cũng như thẩm quyền giải quyết tranh chấp vụ việc dân sự, thời hiệu khởi kiện, trình tự, thủ tục xét xử sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm các vụ việc dân sự là những nội dung trọng tâm của môn học này.