Luật tố tụng hình sự – Criminal procedure

Quyền tư pháp được thừa nhận là một loại quyền lực nhà nước với đặc trưng của quyền là độc lập. Không phụ thuộc vào bất cứ tác động nào từ bên trong và bên ngoài trong quá trình thực thi quyền lực, chủ thể quyền tư pháp hay là chủ thể quyền xét xử phải được đặt ở vị trí độc lập. Chủ thể quyền tư pháp đang được nói đến không ai khác chính là Tòa án. “Quyền tư pháp bao gồm xét xử hành vi vi phạm pháp luật để bảo đảm quyền tự do và quyền con người, và do đó phải được trao cho một thiết chế riêng rẽ -đó là Tòa án”.  “Quyền tư pháp” sinh ra từ hoạt động xét xử và chỉ có tòa án mới có quyền hạn chế quyền tự do, tước bỏ quyền sống của con người. Tòa án thực hiện quyền tư pháp để bảo vệ công lý. Các hoạt động tố tụng của cơ quan điều tra, VKS là nhằm phục vụ cho hoạt động xét xử.

Đấu tranh phòng chống tội phạm là một vấn đề quan trọng và yêu cầu khách quan của bất kỳ quốc gia nào. Do đó, mọi nhà nước đều ban hành Bộ luật hình sự qui định tội phạm và hình phạt (điều kiện cần). Tuy nhiên, để bảo đảm cho việc phát hiện, xác định tội phạm và người phạm tội được chính xác, xử lý nghiêm minh, không để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội (hoặc thà để lọt tội phạm, không làm oan người vô tội), đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của con người (nhân quyền) thì nhất thiết phải có qui trình tố tụng hình sự khoa học và chặt chẽ. (điều kiện đủ).

Do đó, môn học tố tụng hình sự giới thiệu cho sinh viên những vấn đề lý luận về quyền tư pháp; về bảo vệ quyền con người trong tố tụng hình sự; về các mô hình tố tụng trên thế giời, cũng như những nội dung cơ bản của quá trình tố tụng được qui định trong Bộ luật tố tụng hình sự. Việc hiểu rõ cơ sở lý luận, những khái niệm cũng như các qui định trong quá trình tố tụng hình sự là yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành luật. Thông qua môn học sẽ giúp cho sinh viên nền tảng kiến thức và những kỹ năng về tố tụng hình sự, để từ đó sinh viên có thể vận dụng những kiến thức đã học phục vụ cho hoạt động nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp.