Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán Việt Nam

Pháp luật chứng khoán và thị trường chứng khoán nghiên cứu về cơ chế vận hành của tị trường chứng khoán Việt Nam dưới góc độ các quy định pháp luật liên quan điều chỉnh đến vấn đề này như : địa vị pháp lý của các chủ thể tham gia thị trường chứng khoán, các hàng hóa giao dịch trên thị trường chứng khoán, các quy định về đầu tư chứng khoán,….