Thực tập và viết khóa luận tốt nghiệp

Học phần này cung cấp cho người học cơ hội ứng dụng thực tiễn những kiến thức đã học, các kỹ năng nghiên cứu và phương pháp luận thông qua lý thuyết và thực tiễn.

Những  chủ đề chính của học phần bao gồm:

  • Nhận thức chung về hoạt động của nơi thực tập là các đơn vị hành nghề luật (Văn phòng, công ty luật, tòa án, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp)
  • Ứng dụng vào thực tiễn những nội dung lý thuyết đã học.
  • Viết khóa luận tốt nghiệp