Thương mại điện tử

Môn học thương mại điện tử cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản về hợp đồng điện tử, giao dịch điện tử, các dịch vụ xung quanh giao dịch điện tử và sự điều chỉnh tương ứng của pháp luật về ba vấn đề này đồng thời hình thành kỹ năng xử lý các giao dịch điện tử, đánh giá rủi ro, thiết kế quy trình thương mại điện tử.