Tư pháp Quốc tế – International private law

Môn tư pháp quốc tế với mục tiêu trang bị kiến thức cho sinh viên nhận diện được pháp luật về quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài với đặc trưng về xung đột pháp luật do quy định pháp luật của các quốc gia là khác nhau. Môn học này giúp sinh viên có kiến thức toàn diện trong các chuyên ngành luật xâu chuỗi mối quan hệ về các chủ thể nước ngoài tham gia vào các quan hệ pháp luật trong các lĩnh vực dân sự, hôn nhân gia đình, thương mại, tố tụng…tư pháp quốc tế mang lại sự hiểu biết quy định pháp luật của chủ thể quốc tịch việt nam (cá nhân, pháp nhân và các tổ chức khác) thiết lập quan hệ pháp luật dân sự trong đời sống quốc tế về sở hữu, thừa kế, hôn nhân gia đình, hợp đồng thương mại quốc tế và thẩm quyền giải quyết tranh chấp quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài thông qua tài phán trọng tài hoặc tòa án.
Với chính sách mở cửa, hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay, nhu cầu tìm hiểu và biết vận dụng pháp luật điều chỉnh quan hệ dân sự có yếu tố nước ngoài trở thành yêu cầu bắt buộc đối với sinh viên chuyên ngành luật.