028.38221709

Lê Na

Ngày tháng năm sinh: 1983

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy: Từ 2016 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật Hiến pháp

Tiến sĩ Luật Kinh tế

Đ tài NCKH  (đã nghiệm thu)

 1. Chủ nhiệm đề tài: Qun tr Doanh nghip nhà nưc theo Pháp lut hin hành – Thc trng và gii pháp (Đề tài cấp Trường)

Bài viết:

 

 1. Lê Na (2014), Đánh giá các nhân t nh hưng đến mc đ tha mãn ca khách hàng ti Ngân hàng thương mi c phn Sài Gòn SCB – chi nhánh Ngh An, Tạp chí Kinh tế và dự báo, 12/2014;
 2. Lê Na (2016), S thay đi ca doanh nghip nhà nưc t Lut doanh nghip 2014, Tạp chí Tài chính doanh nghiệp, 3/2016;
 3. Lê Na (2016), Lut doanh nghip 2014 và vn đ bình đng gia doanh nghip nhà nưc vi các loi hình doanh nghip khác, Tạp chí Toà án Nhân dân, 4/2016;
 4. Lê Na (2017), Tái cơ cu nn kinh tế – góc nhìn t khu vc doanh nghip nhà nưc ti TP. H Chí Minh, Kỷ yếu Hội thảo “Tìm kiếm các giải pháp kinh tế hữu hiệu, nhằm tạo bước phát triển đột phá cho TP. HCM”, 5/2017;
 5. Lê Na (2017), Qun tr doanh nghip nhà nưc theo pháp lut Vit Nam hin nay, Tạp chí Phát triển và hội nhập UEF, 7-10/2017;
 6. Lê Na (2017), Tái cu trúc doanh nghip nhà nưc theo pháp lut Vit Nam hin hành, Tạp chí Toà án Nhân dân, 12/2017;
 7. Le Na (đồng tác giả), 2018, Assessment of legal framework for state-owned enterprises and making suggestions, Tạp chí Công thương, 5/2018;
 8. Le Na (2018), The law on transparency, supervision in governancing Vietnamese enterprises and international, Tạp chí Công thương, 7/2018;
 9. Lê Na (đồng tác giả), 2020, Nhà nưc kiến to và nhng vn đ đt ra trong xây dng pháp lut Vit Nam hin nay, Hội thảo Nghiên cứu chủ trương, đường lối, cơ chế và chính sách phát triển kinh tế trong dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, 6/2020 (321-329);
 10. Le Na (đồng tác giả), 2020, Multi-costs Evaluation through the Logistics Value Chain (LVC) in Vietnam: an FAH, International Journal of Supply Chain Management, Vol.9, No.5, December 2020, 10/2020;
 11. Lê Na (đồng tác giả), 2020, Kiến thc và k năng cn trong đào to nhân lc ngành logistics ti Vit Nam theo đnh hưng ngh nghip quc tế, Hội thảo Đào tạo nguồn nhân lực ngành logistics định hướng nghề nghiệp quốc tế, 11/2020 (333-346);
 12. Lê Na, 2020, Quy đnh v doanh nghip nhà nưc trong pháp lut doanh nghip qua các thi k, Hội thảo khoa học Những điểm mới của Luật doanh nghiệp và Luật Đầu tư, 12/2020;

Reviews