028.38221709

Nguyễn Thị Anh

Ngày tháng năm sinh: 24/4/1982

Chức danh: : Phó trưởng khoa

Thâm niên giảng dạy: 2006 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - BM Luật Kinh tế

Môn học đảm nhiệm: Luật kinh doanh, Luật đất đai và môi trường

Tiến sĩ Luật học, Đại học quốc gia Yokohama, Nhật Bản

Đề tài NCKH (đã nghiệm thu):

 Tên đề tài:            Thực trạng và giải pháp quản lý nhà nước đối với bán hàng đa cấp tại thành phố Hồ Chí Minh. Đề tài nghiên cứu cấp trường,  Chủ nhiệm, đã nghiệm thu năm 2011.

Giáo trình, sách đã công bố:

  • Thành viên: Giáo trình Luật đất đai, Trường Đại học kinh tế TP.HCM, 2012, Chủ biên: TS Phạm Duy Nghĩa;

Số bài báo khoa học:

1 Năng lực và trách nhiệm của chủ dự án, hội đồng thẩm định và cơ quan nhà nước trong việc chấp thuận báo cáo đánh giá tác động môi trường 2013 Kỷ yếu Hội thảo “Tăng trưởng xanh” được tổ chức tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh
2 Thanh toán bằng Bitcoin – Nên hay không? 2014 Doanh nhân và pháp luật
3 Environmental impact assessment for sustainable development through public participation in Vietnam 2015 International Conference on Business 2015: Corporate Social Responsibility & Sustainable Business Development, HCMC

ISBN: 9786047337569

4 Promoting Transparency and Accountability Through Public Participation in Vietnam’s EIA Process 2016 Volume III of the Environment, Law and Society Journal (ELSJ) in India

ISBN: 978-93-5035-866-5

5 E-government without E-democracy in the case of Vietnam: Transparency has been a sham? 2017 Tidsskriftet Arkiv Vol 8, No 1
6 Public participation in Environmental Impact Assessment – A comparison between Vietnam and Japan 2017 The 13th AsLEA International Annual Conference,
7 Promoting Sustainable Development through Public Participation in Vietnam’s EIA process 2017 Yokohama Journal of Social Sciences, Volume 22 Number 3.

ISSN: 1346-0242

8 Environmental information in Vietnam’s EIA process: access has been a sham? 2019 2nd Asia Conference on Business and Economics Studies
9 Vietnam’s Environmental Impact Assessment: a gap between theory and practice 2020 Conference proceedings, international conference on Business and finance 2020 (Volume 2)

ISBN: 978-604-3-01914-8

 

Reviews