028.38221709

Nguyễn Thị Thu Hiền

Ngày tháng năm sinh:

Chức danh: : Giảng viên

Thâm niên giảng dạy:

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật thương mại quốc tế, Luật cạnh tranh, PL về xuất nhập khẩu

 1. CÁC NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ

    * Đề tài nghiên cứu khoa học các cấp (đã nghiệm thu)

Chủ nhiệm đề tài

 • Hoàn thiện nội dung và phương pháp giảng dạy hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế trong Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”, Đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường, (2017), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

    Thành viên tham gia đề tài

    Cấp Bộ

 • “Nghiên cứu phân tích rủi ro do lựa chọn mô hình pháp lý không phù hợp và giải pháp phòng tránh”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu giải pháp tránh rủi ro pháp lý trong hoạt động thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt Nam”, (2009), Bộ Tư pháp, Hà Nội.
 • “Tổng quan về xây dựng nội dung môn học “Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế”trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cử nhân ngành luật thương mại quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta”, (2014), Bộ Tư pháp, Hà Nội.
 • “Đề xuất đề cương chi tiết môn học “Pháp luật điều chỉnh thương mại dịch vụ quốc tế”trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế của Trường Đại học Luật Hà Nội”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc hoàn thiện chương trình, nội dung và phương pháp đào tạo cử nhân ngành luật thương mại quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế của nước ta”, (2014), Bộ Tư pháp, Hà Nội.
 • Xây dựng chuẩn đầu ra (kiến thức, kỹ năng, vị trí công việc) đối với chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Nghiên cứu và xây dựng hệ thống chuẩn đầu ra cho các hệ đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội”, (2016), Bộ Tư pháp, Hà Nội.
 • “Hoàn thiện các quy định pháp luật về mua bán hàng hoá quốc tế đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam”(Mã ĐTCB-CT.2015-2016-04), (2016), Hà Nội.
 • “Hoàn thiện pháp luật về chống bán phá giá đáp ứng cam kết trong khuôn khổ WTO và TPP”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Hoàn thiện hệ thống pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư đáp ứng yêu cầu mới về hội nhập quốc tế của Việt Nam”(Mã ĐTCB-CT.2015-2016-04), (2016), Hà Nội.
 • Chương trình đào tạo, phương pháp giảng dạy pháp luật giải quyết tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế của UNCTAD và một số tổ chức quốc tế khác”(đồng tác giả), chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ “Đào tạo nguồn nhân lực tham gia giải quyết tranh chấp đầu tư và thương mại quốc tế”, (2017), Bộ Tư pháp, Hà Nội.

Cấp Trường

 • Chủ nghĩa khu vực trong hệ thống thương mại đa phương”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Tự do hóa thương mại trong ASEAN, APEC, WTO và thực tiễn hội nhập của Việt Nam”, (2009), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Pháp luật về trợ cấp và thực tiễn áp dụng của Trung Quốc”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Pháp luật về trợ cấp trong thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn”, (2011), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Pháp luật và thực tiễn áp dụng biện pháp đối kháng của Trung Quốc”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Pháp luật về trợ cấp trong thương mại quốc tế – lý luận và thực tiễn”, (2011), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Xây dựng nội dung giảng dạy pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong khuôn khổ WTO”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Xây dựng nội dung giảng dạy pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế trong chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật Thương mại Quốc tế ở Trường Đại học Luật Hà Nội – Cơ sở lý luận và thực tiễn”, (2013), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Những vấn đề lý luận cơ bản về hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế, pháp luật điều chỉnh hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hoàn thiện nội dung và phương pháp giảng dạy hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế trong Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”, (2017), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Giảng dạy hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội – Thực trạng và một số kiến nghị”, chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Hoàn thiện nội dung và phương pháp giảng dạy hợp đồng thương mại quốc tế và các giao dịch kinh doanh quốc tế trong Chương trình đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội”, (2017), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Một số vấn đề trong xây dựng nội dung chương trình giảng dạy pháp luật về chủ thể của hoạt động đầu tư công”(đồng tác giả), chuyên đề thuộc đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường “Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc xây dựng nội dung và đưa vào giảng dạy môn học Pháp luật Đầu tư công trong chương trình đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội”, (2017), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

* Giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo (đã xuất bản)

Giáo trình (song ngữ, tham gia viết bằng tiếng Anh)

 • Hanoi Law University, Textbook International Trade and Business Law (English-Vietnamese Bilingual Textbook produced by HLU supported by the EU-MUTRAP Project), 3rd ed, (2017), Youth Publishing House, Hanoi, author of Section Six of Chapter Two (WTO’s Dispute Settlement Mechanism), (the first published by The People’s Public Security Publishing House in 2012).

Giáo trình, sách tham khảo bằng tiếng Việt

 • Viện Nghiên cứu Nhà nước và Pháp luật, Sách tham khảo Cạnh tranh và xây dựng pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay, (2001), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, (đồng tác giả Chương “Thực trạng cạnh tranh và sự cần thiết xây dựng pháp luật chống cạnh tranh không lành mạnh tại Việt Nam”).
 • Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại quốc tế, (2006), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, (đồng tác giả Chương 6 “Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”).
 • Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Luật thương mại quốc tế, (2012, tái bản hàng năm), Nxb. Công an nhân dân, Hà Nội, (đồng tác giả Chương 6 “Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế”).
 • Trường Đại học Luật Hà Nội, Giáo trình Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế, (2017), Nxb. Tư pháp, Hà Nội, (tác giả Chương 3 “Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế giữa các quốc gia theo cơ chế giải quyết tranh chấp của EU, ASEAN và NAFTA”).

* Bài báo đã công bố

 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Những lợi ích của tự do hóa thương mại dịch vụ, Tạp chí Thương mại, (32/2006), tr. 3 – 4.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Nội dung cơ bản của Hiệp định chung về Thương mại dịch vụ của WTO, Tạp chí Thương mại, (38/2006), tr. 15 – 17.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Những ưu đãi dành cho các nước đang phát triển trong cơ chế giải quyết tranh chấp của WTO mà Luật sư cần chú ý, Tạp chí Nghề luật, (3/2009), tr. 63 – 66.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng quan về Hiệp định mua sắm Chính phủ của WTO (phần 1), Tạp chí Thương mại, (30/2009), tr. 14 – 16.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Tổng quan về Hiệp định mua sắm Chính phủ của WTO (phần 2), Tạp chí Thương mại, (31/2009), tr. 19 – 20 và tr.22.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Nhận diện đặc điểm pháp lí cơ bản của tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO, Tạp chí Luật học, (8/2011), 38 – 43 và tr. 24.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Lịch sử hình thành và phát triển của pháp luật giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá của WTO, Tạp chí Luật học (Đặc san về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế), (10/2012), tr. 24-30.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Giải quyết tranh chấp về chống bán phá giá trong khuôn khổ WTO – nhìn từ góc độ so sánh với việc giải quyết tranh chấp về bán phá giá, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật (6(302)/2013), tr. 61 – 67.
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Hiến pháp năm 2013 trong tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam, Tạp chí Luật học (Đặc san Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2014) – Bước tiến mới trong lịch sử lập hiến Việt Nam), (9/2014), tr. 25®
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Minh bạch hoá trong đấu thầu mua sắm của Chính phủ theo quy định của WTO, Báo Đấu thầu (Số 206/2014).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Tranh chấp về mua sắm của Chính phủ trong khuôn khổ WTO, Báo Đấu thầu (Số 249/2014).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Thủ tục khiếu nại trong lĩnh vực mua sắm của Chính phủ theo quy định của WTO – những vấn đề doanh nghiệp cần biết, Báo Đấu thầu (Số 251/2014).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Không phân biệt đối xử theo quy định của WTO – nguyên tắc quan trọng đảm bảo sự công bằng trong các hoạt động mua sắm của Chính phủ, Báo Đấu thầu (Số 1/2015).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Thủ tục giải quyết tranh chấp về mua sắm của Chính phủ trong khuôn khổ WTO, Báo Đấu thầu (Số 2/2015).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, DS73 – Vụ tranh chấp về mua sắm của Chính phủ đầu tiên được đưa ra giải quyết tại WTO, Báo Đấu thầu (Số 22/2015).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, DS88, DS95 và bài học rút ra cho việc giải quyết các tranh chấp về mua sắm Chính phủ có yếu tố chính trị tại WTO, Báo Đấu thầu (Số 24/2015).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, DS163 và vấn đề tranh chấp liên quan tới phạm vi áp dụng của Hiệp định về mua sắm Chính phủ của WTO, Báo Đấu thầu (Số 27/2015).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền, Đào tạo pháp luật về đấu thầu trong bối cảnh hội nhập – đôi điều suy nghĩ, Báo Đấu thầu (Số 29-32/2015).
 • Nguyễn Thị Thu Hiền,Quy định về mua sắm chính phủ trong Hiệp định Thương mại tự do Bắc Mỹ, Báo Đấu thầu (2015) tại https://baodauthau.vn/chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-ve-dau-thau/quy-dinh-ve-mua-sam-chinh-phu-trong-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-bac-my-ky-1-9408.html và https://baodauthau.vn/chuyen-de-kinh-nghiem-quoc-te-ve-dau-thau/quy-dinh-ve-mua-sam-chinh-phu-trong-hiep-dinh-thuong-mai-tu-do-bac-my-ky-2-9381.html
 • Nguyễn Thị Thu Hiền (đồng tác giả), Những vấn đề pháp lý cần lưu ý trong mua bán và sáp nhập doanh nghiệp xuyên quốc gia, Tạp chí Tài chính, (Kỳ 1, tháng 10/2019), tr.96-100.

* Chuyên đề tham gia hội thảo, toạ đàm

Hội thảo quốc tế

 • “Những khác biệt của pháp luật Việt Nam so với EVFTA”, (đồng tác giả), chuyên đề thuộc Hội thảo quốc tế “Pháp luật thương mại và đầu tư dưới tác động của các Hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”, (4/2016), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Nghĩa vụ của người mua trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của CISG và pháp luật Việt Nam”, chuyên đề thuộc Hội thảo quốc tế “Thi hành Công ước về mua bán hàng hoá quốc tế (CISG) tại Việt Nam và yêu cầu sửa đổi Luật thương mại 2005 – Bài học kinh nghiệm từ Đức và Nhật Bản”, (4/2017), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

Hội thảo cấp trường

 • Một số nội dung cơ bản về bảo hộ sở hữu công nghiệp trong Công ước Pari 1967 và Hiệp định TRIPS”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp trường “Pháp luật về sở hữu công nghiệp trong tiến trình 20 năm hội nhập kinh tế quốc tế – những yêu cầu mới đặt ra đối với công tác đào tạo Luật”, (2005), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng Trọng tài trong khuôn khổ WTO”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp trường “Trọng tài thương mại quốc tế – Lý luận và thực tiễn”, (10/2012), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Bình luận về những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 với tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp trường “Hiến pháp 2013, những điểm mới và các vấn đề đặt ra cho thực tiễn thi hành”, (2/2014), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Giải quyết tranh chấp về mua sắm Chính phủ tại WTO giữa các thành viên của Hiệp định về mua sắm Chính phủ – một số vấn đề pháp lý và thực tiễn”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp trường “Hiệp định về mua sắm Chính phủ của WTO và vấn đề gia nhập của Việt Nam”, (6/2014), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Quy tắc xuất xứ trong Hiệp định thương mại tự do EU – Việt Nam (EVFTA)”, (đồng tác giả), chuyên đề thuộc Hội thảo đào tạo liên trường “Hiệp định thương mại tự do EU-Việt Nam – những vấn đề pháp lý”, (3/2016), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Các biện pháp chống bán phá giá trong hoạt động ngoại thương nhìn từ các thoả thuận TPP, AEC và sự thể hiện trong Dự thảo Luật quản lý ngoại thương”, chuyên đề thuộc Hội thảo trong khuôn khổ Đề tài ĐTCB-CT.2015-2016-04 “Dự thảo Luật quản lý Ngoại thương nhìn từ yêu cầu phát triển kinh tế thị trường và điều kiện mới của hội nhập quốc tế”, (7/2016), Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội.
 • “Các biện pháp hạn chế xuất nhập khẩu trong Mục 2 của Dự thảo Luật quản lý ngoại thương nhìn từ các thoả thuận TPP và AEC”, (đồng tác giả), chuyên đề thuộc Hội thảo trong khuôn khổ Đề tài ĐTCB-CT.2015-2016-04 “Dự thảo Luật quản lý Ngoại thương nhìn từ yêu cầu phát triển kinh tế thị trường và điều kiện mới của hội nhập quốc tế”, (7/2016), Hội Luật gia Việt Nam, Hà Nội.
 • “Giáo dục văn hoá cho sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội thông qua việc giảng dạy môn học Luật thương mại quốc tế”, (đồng tác giả), chuyên đề thuộc Hội thảo khoa học cấp trường “Giáo dục văn hoá cho sinh viên Đại học Luật Hà Nội”, (10/2016), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Những lưu ý trong quản lý và sử dụng thuế chống bán phá giá của nước nhập khẩu nhìn từ các quy định của WTO đến TPP và minh chứng từ vụ kiện DS217”, (đồng tác giả), chuyên đề thuộc Hội thảo khoa học cấp trường “Đánh giá tác động của TPP đối với hệ thống pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở Việt Nam”, (10/2016), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Hướng tới Khu vực thương mại tự do toàn châu Á – Thái Bình Dương (FTAAP)”, (đồng tác giả), chuyên đề thuộc Hội thảo khoa học cấp trường “10 năm gia nhập WTO của Việt Nam và chào đón sự kiện APEC 2017”, (5/2017), Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

Hội thảo cấp khoa

 • Vai trò của APEC trong việc thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực thương mại dịch vụ giữa các nền kinh tế thành viên”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC)”, (10/2006), Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Tổng quan các chính sách và qui định pháp luật hiện hành của Việt Nam về quan hệ biên mậu Việt Nam-Trung Quốc”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Chính sách và pháp luật về thương mại biên giới”, (11/2007), Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Tổng quan các qui định của WTO về mở cửa thị trường và đối xử quốc gia trong lĩnh vực thương mại dịch vụ”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Việt Nam – thành viên thứ 150 của WTO”, (1/2007), Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Khu vực mậu dịch tự do ASEAN – Hàn Quốc và một số tác động của nó đối với pháp luật Việt Nam”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “ASEAN+1 và những tác động của nó đối với pháp luật Việt Nam”, (9/2008), Khoa Pháp luật quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Nội dung pháp lý cơ bản của Luật hợp đồng mua bán chung Châu Âu (CESL) – Một số phân tích và bình luận”, (đồng tác giả), chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Luật hợp đồng mua bán chung của Châu Âu trong xu hướng hài hoà hoá pháp luật về hợp đồng ở cấp độ khu vực”, (5/2015), Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • Chế tài đối với các bên trong trường hợp vi phạm hợp đồng theo quy định của Luật hợp đồng mua bán chung Châu Âu và pháp luật Việt Nam”, (đồng tác giả), chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Luật hợp đồng mua bán chung của Châu Âu trong xu hướng hài hoà hoá pháp luật về hợp đồng ở cấp độ khu vực”, (5/2015), Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Đào tạo cử nhân Luật thương mại quốc tế đáp ứng các yêu cầu của quá trình hội nhập – Kinh nghiệm của Trường Đại học Luật Hà Nội”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Đổi mới và nâng cao chất lượng đào tạo chuyên ngành Kinh tế thương mại và Luật thương mại đáp ứng yêu cầu xã hội và hội nhập quốc tế”, (10/2015), Khoa Kinh tế – Luật, Trường Đại học Thương mại, Hà Nội.
 • Bàn về những quy định liên quan tới quản lý và áp dụng các biện pháp chống bán phá giá trong Dự thảo Luật quản lý ngoại thương nhìn từ các cam kết hội nhập của Việt Nam”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Góp ý Dự thảo Luật quản lý ngoại thương của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay”, (3/2017), Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Cải tiến nội dung và phương pháp giảng dạy Luật thương mại quốc tế đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực tại Viện Đại học Mở Hà Nội”, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Cải tiến chương trình, nội dung học phần và hình thức tổ chức đào tạo đáp ứng nguồn nhân lực trong giai đoạn hiện nay”, (8/2017), Khoa Luật, Viện Đại học Mở Hà Nội, Hà Nội.
 • “Sử dụng án lệ của CISG trong hoạt động giảng dạy Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại học Luật Hà Nội, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Án lệ của CISG trong thực tiễn trọng tài thương mại quốc tế”, (12/2017), Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.
 • “Những nội dung pháp lý cơ bản của Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn Luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế, chuyên đề thuộc Hội thảo cấp khoa “Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn luật áp dụng cho hợp đồng thương mại quốc tế”, (4/2018), Khoa Pháp luật thương mại quốc tế, Trường Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội.

* Các nghiên cứu chuyên sâu (đã tham gia)

 • Báo cáo phân tích sự khác biệt giữa Chương mua sắm của Chính phủ trong Hiệp định thương mại tự do Việt Nam và Liên minh Châu Âu (EVFTA) với pháp luật đấu thầu Việt Nam, World Bank, (2016).
 • Từ điển thuật ngữ về đấu thầu, World Bank, (2016).
 • Những vấn đề trong xây dựng chính sách thực thi cam kết về mua sắm của Chính phủ trong TPP, World Bank, (2016).
 • Báo cáo đánh giá việc gia nhập Hiệp định về mua sắm Chính phủ của Việt Nam, Knowledge Sharing Program (Korea), (2017).
 • Giải pháp thực hiện (mô hình cơ quan hành chính độc lập), Đề án “Xây dựng cơ quan hành chính độc lập giải quyết kiến nghị trong đấu thầu”(do World Bank tài trợ), Học viện Chính sách và Phát triển, Bộ Kế hoạch – Đầu tư, (2018).

* Các hoạt động khác

 • Bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đối với bài viết của TS. Phạm Duy Nghĩa, “Mối quan hệ pháp lý giữa người lao động và người sử dụng lao động: Vai trò và phạm vi điều chỉnh của pháp luật lao động ở Việt Nam”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, (2005).
 • Bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đối với bài viết của GS.TS. Đại tá Nguyễn Xuân Yêm, “Tăng cường hợp tác quốc tế trong việc phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, (2005).
 • Bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đối với bài viết của Giáo sư Đào Trí Úc, “Sự phát triển của các hương ước làng xã”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, (2006).
 • Bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đối với bài viết của Giáo sư Đào Trí Úc, “Các quy ước làng xã và vai trò của chúng dưới góc độ quy tắc pháp luật”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, (2006).
 • Bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đối với bài viết của Giáo sư, Luật sư Fujita Satoshi, “Hệ thống đào tạo nghề luật ở Nhật Bản – Thực trạng và các thách thức đặt ra đối với các trường Luật của Nhật Bản”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, (2006).
 • Bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đối với bài viết của tác giả Cao Anh Đô, “Truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép pháo nổ, thuốc pháo”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, (2007).
 • Bài dịch tiếng Việt sang tiếng Anh đối với bài viết của TS. Lưu Bình Nhưỡng, “Quyền con người trong Luật lao động”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, (2007).
 • Bài dịch từ tiếng Anh sang tiếng Việt đối với bài viết của PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, “Những yêu cầu cấp thiết và lời giải cho việc đào tạo và giảng dạy IP: Một vài quan sát và kinh nghiệm ở Việt Nam”, Tạp chí Pháp luật và Phát triển, (2008).
 1. SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN CAO HỌC ĐÃ VÀ ĐANG HƯỚNG DẪN: 10

Reviews