028.38221709

Trần Huỳnh Thanh Nghị

Ngày tháng năm sinh: 21/02/1973

Chức danh: : Trưởng bộ môn Luật kinh tế

Thâm niên giảng dạy: Từ 2004 đến nay

Đơn vị công tác: Khoa Luật - ĐH Kinh tế Tp Hồ Chí Minh

Môn học đảm nhiệm: Luật công ty, Luật đầu tư, Luật kinh doanh bất động sản

Tiến sĩ Luật học, bảo vệ luận án tại Đại học Luật TPHCM

Đề tài NCKH (đã nghiệm thu):.

 1. Tên đề tài:  Hoàn thiện quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp theo Luật doanh nghiệp trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Đề tài NCKH cấp cơ sở, đã nghiệm thu năm 2008 tại UEH (Chủ nhiệm đề tài)
 2. Tên đề tài:  Thực tiễn thi hành Luật kinh doanh  bất động sản tại Việt Nam – Đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, đã nghiệm thu năm 2009 tại UEH. (Chủ nhiệm đề tài)
 3. Tên đề tài:  Hoàn thiện pháp luật về quản lý DNNN trên địa bàn TPHCM – Đề tài NCKH cấp cơ sở (TS. Lê văn Hưng chủ nhiệm), đã nghiệm thu tại UEH, 2005 (thành viên của nhóm đề tài)
 4. Tên đề tài: “Đánh giá thủ tục thành lập, tổ chức lại và giải thể doanh nghiệp tại Việt Nam” – Đề tài NCKH cấp cơ sở, đã nghiệm thu vào tháng 03/2014 tại Trường Đại học Kinh tế TP.HCM (Chủ nhiệm đề tài)

Giáo trình, sách đã công bố:

Giáo trình chuẩn cấp Trường  : 02

 1. Giáo trình Luật Kinh tế 2011 : thành viên biên soạn
 2. Giáo trình Pháp luật đại cương 2010 : Thành viên biên soạn

Bài báo khoa học:

 1. Trần Huỳnh Thanh Nghị : “Kiến nghị khác phục các bất cập trong văn bản thi hành Luật DN 2005” Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 33 (118), Tháng 03/2008.
 2. Trần Huỳnh Thanh Nghị : “Tác động của PLDN đến tiến trình cải cách TTHC trong năm 2010”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, Số 10(195), tháng 05/2011.
 3. Trần Huỳnh Thanh Nghị “Quy định về vốn pháp định trong thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam dưới góc nhìn so sánh”, Tạp chí Luật học, 10/2011
 4. Trần Huỳnh Thanh Nghị “Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam : Nhìn từ khía cạnh pháp lý qua báo cáo của Ngân hàng thế giới”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, 07/2011, số 279
 5. Trần Huỳnh Thanh Nghị : “Cải cách thủ tục thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam trong chặng đường 10 năm hội nhập kinh tế quốc tế”, Tạp chí Luật học, 08/2011, số 135
 6. Trần Huỳnh Thanh Nghị : “Thực trạng pháp luật về giấy phép kinh doanh”, Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 04, (236), 02/2013.

Reviews