Thạc sĩ Luật kinh tế

Chương trình đào tạo Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn, hướng tới phục vụ nhu cầu về dịch vụ pháp lý, đặc biệt ở khu vực doanh nghiệp.

Học viên tốt nghiệp thạc sĩ Luật kinh tế tại Khoa Luật kinh tế, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh sẽ được trang bị đầy đủ về kiến thức, kỹ năng chuyên môn và được rèn luyện các phẩm chất cá nhân. Với chương trình cao học LKT hướng nghiên cứu, học viên tiến hành suy nghĩ, phản biện, phân tích và đánh giá các vấn đề pháp luật, có năng lực đánh giá các lựa chọn và giải pháp cũng như các quan điểm khác nhau, để lựa chọn và thực hiện các quyết định đã chọn, qua đó nâng cao kỹ năng giao tiếp và kỹ năng nghiên cứu pháp luật. Kiến thức chuyên môn được đào tạo sâu rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật công ty, luật hợp đồng, luật sở hữu trí tuệ và luật tài sản. Đồng thời, chương trình cao học LKT hướng nghiên cứu hỗ trợ người học phát triển các năng lực quản lý công việc cá nhân và tập thể,  hiểu biết về môi trường đa dạng văn hóa và năng lực làm việc trong bối cảnh toàn cầu và chấp nhận tuân thủ các trách nhiệm, nghĩa vụ của cá nhân cũng như có năng lực yêu cầu thực hiện các quyền căn bản của cá nhân và cộng đồng.

Yêu cầu đối với người dự tuyển và trúng tuyển

Đối tượng dự tuyển sinh trước hết bao gồm thí sinh đã có một bằng cử nhân trong lĩnh vực Luật, bao gồm các ngành luật kinh tế, dân sự, hình sự, quốc tế, lý luận chung về nhà nước và pháp luật và kinh doanh.

Trường hợp chưa có bằng cử nhân Luật, người dự tuyển cần phải tham gia khóa Bổ túc kiến thức gồm 12 tín chỉ, chia đều cho 6 môn học gồm:

  1. Luật hiến pháp và luật hành chính : 2 Tín chỉ
  2. Luật Hình sự và tố tụng hình sự: 2 tín chỉ
  3. Luật dân sự: 2 Tín chỉ
  4. Luật Tố tụng dân sự; 2 Tín chỉ
  5. Luật kinh tế: 2 TC
  6. Luật tư pháp quốc tế: 2 Tín chỉ

Người dự tuyển cần bảo đảm đủ chuẩn về ngoại ngữ theo quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo khi dự tuyển.

Điều kiện tốt nghiệp

Học viên tuân thủ các quy định của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh và của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đào tạo sau đại học, sau khi tích lũy đủ 60 tín chỉ sẽ được Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh cấp bằng tốt nghiệp Thạc sĩ Luật kinh tế.

 

Ganas69 Uber77 Gacor77