Luật đầu tư

Môn học bao gồm những nội dung sau đây: + Pháp luật Đầu tư trong bối cảnh quốc tế Sinh viên được cung cấp hệ thống kiến thức liên quan đến mảng pháp lý về đầu tư, đầu tư quốc Read more