THÔNG TIN TUYỂN SINH TIẾN SĨ

plus
  • admin
  • 0 com.
25Fri 2021

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ LUẬT NGÀNH LUẬT KINH TẾ – ĐỢT 2 NĂM 2021

Căn cứ Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ được ban hành theo Thông tư số 08/2017/TT-BGDĐT ngày 04/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo,
Căn cứ Quyết định số 1667/QĐ-BGDĐT ngày 01/6/2021 của Bộ Giáo